Kurssit ja valmennukset

Ryhmävalmennus nuorille

Takas­sa palaa tuli. Ryh­mä istuu jän­nit­ty­nee­nä ja hil­jaa kat­soen pöy­däl­lä ole­via kuva­kort­te­ja ja toi­si­aan. He tun­te­vat toi­si­aan hie­man, mut­ta osa ei edes tie­dä kaik­kien nimiä. Jän­nit­tää. Mitä­hän seu­raa­vak­si tapahtuu?”

Ryh­mä sei­soo pöy­dän luo­na. Pöy­däl­lä sei­soo poi­ka, joka het­ken pääs­tä kaa­tuu taka­na ole­vien käsil­le. Wau! Hel­pot­tu­nut nau­ru. Varo­vas­ti poi­ka las­ke­taan jalat edel­lä maa­han pie­nen kei­nut­ta­mi­sen jäl­keen. Seu­raa­va nuo­ri kii­pe­ää pöydälle…”

Olen löy­tä­nyt tämän val­men­nuk­sen aika­na vuo­sia kadok­sis­sa olleen itseni.”

Aga­pe-val­men­nuk­sen ryh­mä­val­men­nuk­sis­sa opi­taan tun­nis­ta­maan omia rajo­ja, haas­ta­maan nii­tä tai pitä­mään niis­tä  kiin­ni. Val­men­nuk­sis­sa opi­taan itses­tä ja muis­ta, eri­lai­suu­des­ta, vah­vuuk­sis­ta ja koe­taan tun­tei­ta yhdes­sä.  Val­men­nuk­sien ympä­ris­töik­si käy­vät lei­ri­kes­kuk­set, luok­ka­huo­neet tai luon­to sekä kaik­kien näi­den ydistelmät.

Tilaa toi­min­nal­li­nen val­men­nus kou­luun tai nuo­ri­so­ryh­mäl­le täs­tä tai kysy lisätietoja!

 

 

 

Moottoripyöräilyn ennakoivan ajon kurssit

Kevät on tul­lut ja moot­to­ri­pyö­rät ovat taas lii­ken­tees­sä. Kevääl­lä on hyvä ker­ra­ta pyö­rän käsit­te­ly turvallisesti.
MPEAK- kou­lut­ta­ja­na tar­joan ker­hoil­le tai yksi­lö­kou­luoh­jauk­se­na moto­ris­teil­le hen­ki­lö­koh­tais­ta enna­koi­van ajon koulutusta.
1pv:n kurs­si sisäl­täen teo­rian ja ajo­har­joit­te­lun: 45€/ hlö+alv24% + kilo­met­rit mp-tak­san mukaisesti
Pelk­kä “ruos­teen­pois­to” 30€/hlö+alv24%+ kilo­met­ri­kor­vauk­set mp-tak­san mukaisesti.
Hen­ki­lö­koh­tai­nen ohjaus 30€/h+alv24% (vain Iso­ky­rö, Vaa­sa, Lai­hia, Seinäjoki)
Kurs­sit toteu­te­taan koro­na­ra­joi­tuk­set huomioonottaen. 

Kurs­sin tilaa­ja vas­taa kou­lu­tus­ti­lan ja ajo­har­joit­te­lu­pai­kan jär­jes­tä­mi­ses­tä. Ruo­kai­lut oma­kus­tan­tei­ses­ti. Päi­vän kurs­sis­ta saa kurssitodistuksen.
Kurs­si sisäl­tää teo­ri­aa enna­koi­vas­ta ajos­ta ja käy­tän­nön har­joit­te­lus­sa käy­dään läpi mm. tur­val­li­nen jar­ru­tus, hidas­ajo eri muo­dois­saan, hätä­väis­tö jne.
Kurs­si nou­dat­te­lee Lii­ken­ne­tur­van MPEAK:n sisäl­tö­jä ja olen Lii­ken­ne­tur­van v. 2011 auk­to­ri­soi­ma enna­koi­van ajon kouluttaja.
Otap­pa yhteyttä!

Työkaluja nuoren kohtaamiseen

Mitä teh­dä, kun nuo­ri vetäy­tyy tai alkaa käyt­täy­ty­mään agressiivisesti?

Mitä jos nuo­rel­le kaik­ki EVVK, eli Ei Voi­si Vähem­pää Kiinnostaa? 

Yhdes­sä voim­me etsiä vas­tauk­sia näi­hin kysymyksiin.

Kou­lu­tuk­set voi­vat olla kes­tol­taan tun­nis­ta päi­vän mittaisiin.

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa koulutus!

Toiminnalliset menetelmät nuorisotyössä

Kurs­si pitää sisäl­lään hie­man teo­ri­aa toi­min­nal­li­sis­ta mene­tel­mis­tä (teke­mi­sen lomas­sa) ja käy­tän­nön har­joit­tei­den teke­mis­tä ryhmäläisinä.

Osa-alu­eet:

-Tutus­tu­mis­har­joit­teet
- Ongel­man­rat­kai­su­har­joit­teet
- Posi­tii­vi­suus-ja kan­nus­tus­har­joit­teet
- Luot­ta­mus­har­joit­teet ja rajo­jen tunnistaminen

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa kurssi!

 

Olin pit­kään miet­ti­nyt, että miten koh­da­ta nuo­ria, joil­la on sel­väs­ti vai­keuk­sia nou­dat­taa aika­tau­lu­ja, aikui­sen ohjei­ta jne. Mikan pitä­män “Haas­ta­van nuo­ren koh­taa­mi­nen” -kou­lu­tuk­sen jäl­keen ymmär­sin parem­min eri taus­tois­ta ole­vien nuo­rien käyt­täy­ty­mis­tä ja tapoja.”