Kurssit ja valmennukset

Ryhmävalmennus nuorille

Takas­sa palaa tuli. Ryh­mä istuu jän­nit­ty­nee­nä ja hil­jaa kat­soen pöy­däl­lä ole­via kuva­kort­te­ja ja toi­si­aan. He tun­te­vat toi­si­aan hie­man, mut­ta osa ei edes tie­dä kaik­kien nimiä. Jän­nit­tää. Mitä­hän seu­raa­vak­si tapahtuu?”

Ryh­mä sei­soo pöy­dän luo­na. Pöy­däl­lä sei­soo poi­ka, joka het­ken pääs­tä kaa­tuu taka­na ole­vien käsil­le. Wau! Hel­pot­tu­nut nau­ru. Varo­vas­ti poi­ka las­ke­taan jalat edel­lä maa­han pie­nen kei­nut­ta­mi­sen jäl­keen. Seu­raa­va nuo­ri kii­pe­ää pöydälle…”

Olen löy­tä­nyt tämän val­men­nuk­sen aika­na vuo­sia kadok­sis­sa olleen itseni.”

Aga­pe-val­men­nuk­sen ryh­mä­val­men­nuk­sis­sa opi­taan tun­nis­ta­maan omia rajo­ja, haas­ta­maan nii­tä tai pitä­mään niis­tä  kiin­ni. Val­men­nuk­sis­sa opi­taan itses­tä ja muis­ta, eri­lai­suu­des­ta, vah­vuuk­sis­ta ja koe­taan tun­tei­ta yhdes­sä.  Val­men­nuk­sien ympä­ris­töik­si käy­vät lei­ri­kes­kuk­set, luok­ka­huo­neet tai luon­to sekä kaik­kien näi­den ydistelmät.

Tilaa toi­min­nal­li­nen val­men­nus kou­luun tai nuo­ri­so­ryh­mäl­le täs­tä tai kysy lisätietoja!

 

Kristillinen hengellisyys -kurssi seurakunnille

Haluai­sit­ko hil­jen­tyä? Haluai­sit­ko ryt­miä rukouse­lä­mää­si tai mie­tis­kel­lä Juma­lan sanaa, mut­ta vie­ras­tat idän uskon­to­jen vai­ku­tus­ta? Aga­pe-val­men­nus tar­jo­aa kris­til­li­sis­tä asiois­ta kiin­nos­tu­neil­le mah­dol­li­suu­den pysäh­tyä, hil­jen­tyä ja viet­tää aikaa Juma­lan läs­nä­olos­sa ikiai­kais­ten kris­til­lis­ten hen­gel­lis­ten mene­tel­mien kaut­ta viih­tyi­sis­sä hil­jen­ty­viin sopi­vis­sa ympä­ris­töis­sä. Kurs­seil­la on mah­dol­li­suus poh­tia omaa juma­la­suh­det­ta, luon­to­suh­det­ta ja löy­tää itses­tä uusia voi­mia, oival­taa luot­ta­muk­sen mer­ki­tys­tä ja ne ovat vaih­toeh­to niil­le, jot­ka kai­paa­vat hil­jen­ty­mis­tä, mie­tis­ke­lyä, mut­ta haluai­si­vat toteut­taa nii­tä sel­keäs­ti
kris­til­li­ses­ti ja nime­no­maan kris­til­lis­tä alku­pe­rää ole­vin menetelmin.

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa kurs­si tästä!

 

Täydelliset älkööt vaivautuko” -luennot seurakunnille

Olet­ko miet­ti­nyt, miten tätä suku­pol­vea oli­si tehok­kain tavoit­taa? John Bur­ke on kir­jois­saan asi­aa poh­ti­nut ja tein aihees­ta opis­ke­lu­je­ni lop­pu­työn. Läh­de­tään yhdes­sä poh­ti­maan, että mitä annet­ta­vaa John Bur­kel­la voi­si olla tämän ajan seu­ra­kun­nil­le! Vaih­toeh­toi­na ovat pelk­kä luen­to tai toi­min­nal­li­suut­ta sisäl­lään pitä­vä koko­nai­suus sisäl­täen myös luen­non aiheesta.

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa kurs­si tästä!

Työkaluja nuoren kohtaamiseen

Mitä teh­dä, kun nuo­ri vetäy­tyy tai alkaa käyt­täy­ty­mään agressiivisesti?

Mitä jos nuo­rel­le kaik­ki EVVK, eli Ei Voi­si Vähem­pää Kiinnostaa? 

Yhdes­sä voim­me etsiä vas­tauk­sia näi­hin kysymyksiin.

Kou­lu­tuk­set voi­vat olla kes­tol­taan tun­nis­ta päi­vän mittaisiin.

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa koulutus!

Toiminnalliset menetelmät nuorisotyössä

Kurs­si pitää sisäl­lään hie­man teo­ri­aa toi­min­nal­li­sis­ta mene­tel­mis­tä (teke­mi­sen lomas­sa) ja käy­tän­nön har­joit­tei­den teke­mis­tä ryhmäläisinä.

Osa-alu­eet:

-Tutus­tu­mis­har­joit­teet
- Ongel­man­rat­kai­su­har­joit­teet
- Posi­tii­vi­suus-ja kan­nus­tus­har­joit­teet
- Luot­ta­mus­har­joit­teet ja rajo­jen tunnistaminen

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa kurssi!

 

Olin pit­kään miet­ti­nyt, että miten koh­da­ta nuo­ria, joil­la on sel­väs­ti vai­keuk­sia nou­dat­taa aika­tau­lu­ja, aikui­sen ohjei­ta jne. Mikan pitä­män “Haas­ta­van nuo­ren koh­taa­mi­nen” -kou­lu­tuk­sen jäl­keen ymmär­sin parem­min eri taus­tois­ta ole­vien nuo­rien käyt­täy­ty­mis­tä ja tapoja.”