Kurssit ja valmennukset

Ryhmävalmennus nuorille

Aga­pe-val­men­nus tar­jo­aa ryh­mä­val­men­nuk­sia nuo­ri­so­ryh­mil­le. Val­men­nus­ten tavoit­tee­na on tukea nuor­ten itse­tun­te­mus­ta, itse­tun­toa ja luo­da tule­vai­suu­teen toi­voa. Val­men­nuk­set rää­tä­löi­dään aina ryh­män tavoit­tei­den ja toi­vei­den mukai­sik­si. Ne voi­vat olla osa kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men lei­riä tai kou­lun lei­ri­kou­lua. Myös toi­min­nal­li­set oppi­tun­nit ovat mahdollisia.

Val­men­nuk­set pitä­vät sisäl­lään toi­min­nal­li­sia mene­tel­miä joko lei­ri-, nuo­ri­so­ta­lo- tai luokkaympäristössä.

Tilaa toi­min­nal­li­nen val­men­nus kou­luun tai nuo­ri­so­ryh­mäl­le tästä!

 

Kristillinen hengellisyys

Haluai­sit­ko hil­jen­tyä? Haluai­sit­ko ryt­miä rukouse­lä­mää­si tai mie­tis­kel­lä Juma­lan sanaa, mut­ta vie­ras­tat idän uskon­to­jen vai­ku­tus­ta? Aga­pe-val­men­nus tar­jo­aa kris­til­li­sis­tä asiois­ta kiin­nos­tu­neil­le mah­dol­li­suu­den pysäh­tyä, hil­jen­tyä ja viet­tää aikaa Juma­lan läs­nä­olos­sa ikiai­kais­ten kris­til­lis­ten hen­gel­lis­ten mene­tel­mien kaut­ta viih­tyi­sis­sä hil­jen­ty­viin sopi­vis­sa ympä­ris­töis­sä. Kurs­seil­la on mah­dol­li­suus poh­tia omaa juma­la­suh­det­ta, luon­to­suh­det­ta ja löy­tää itses­tä uusia voi­mia, oival­taa luot­ta­muk­sen mer­ki­tys­tä ja ne ovat vaih­toeh­to niil­le, jot­ka kai­paa­vat hil­jen­ty­mis­tä, mie­tis­ke­lyä, mut­ta haluai­si­vat toteut­taa nii­tä sel­keäs­ti
kris­til­li­ses­ti ja nime­no­maan kris­til­lis­tä alku­pe­rää ole­vin menetelmin.

Tilaa kurs­si tästä!

 

Täydelliset älkööt vaivautuko” -luennot

Olet­ko miet­ti­nyt, miten tätä suku­pol­vea oli­si tehok­kain tavoit­taa? John Bur­ke on kir­jois­saan asi­aa poh­ti­nut ja tein aihees­ta opis­ke­lu­je­ni lop­pu­työn. Läh­de­tään yhdes­sä poh­ti­maan, että mitä annet­ta­vaa John Bur­kel­la voi­si olla tämän ajan seu­ra­kun­nil­le! Vaih­toeh­toi­na ovat pelk­kä luen­to tai toi­min­nal­li­suut­ta sisäl­lään pitä­vä koko­nai­suus sisäl­täen myös luen­non aiheesta.

Tilaa luen­to!

Työkaluja nuoren kohtaamiseen

Mikä nuor­ta huo­let­taa? Mik­si hän kapi­noi ohjaa­jia vas­taan? Mitä tuli­si ottaa huo­mioon oirei­le­van nuo­ren koh­dal­la? Aga­pe -val­men­nuk­sen kaut­ta voit tila­ta myös kou­lu­tus­ta nuor­ten koh­taa­mi­seen.  Koh­de­ryh­mä­nä ovat seu­ra­kun­nan vapaa­eh­toi­set, työn­te­ki­jät ja vas­tuun­kan­ta­jat. Kou­lu­tuk­ses­sa voi­daan käsi­tel­lä nuo­ruu­den eri tee­mo­ja ja ilmiöi­tä sekä nii­den vai­ku­tus­ta nuo­ren käy­tök­seen ja hen­gel­li­seen kasvuun.

Kou­lu­tuk­set voi­vat olla kes­tol­taan tun­nis­ta päi­vän mittaisiin.

Tilaa kou­lu­tus!

Toiminnalliset menetelmät nuorisotyössä

Kurs­si pitää sisäl­lään hie­man teo­ri­aa toi­min­nal­li­sis­ta mene­tel­mis­tä (teke­mi­sen lomas­sa) ja käy­tän­nön har­joit­tei­den teke­mis­tä ryhmäläisinä.

Osa-alu­eet:

-Tutus­tu­mis­har­joit­teet
- Ongel­man­rat­kai­su­har­joit­teet
- Posi­tii­vi­suus-ja kan­nus­tus­har­joit­teet
- Luot­ta­mus­har­joit­teet ja rajo­jen tunnistaminen

Tilaa kurs­si!

 

Olin pit­kään miet­ti­nyt, että miten koh­da­ta nuo­ria, joil­la on sel­väs­ti vai­keuk­sia nou­dat­taa aika­tau­lu­ja, aikui­sen ohjei­ta jne. Mikan pitä­män “Haas­ta­van nuo­ren koh­taa­mi­nen” -kou­lu­tuk­sen jäl­keen ymmär­sin parem­min eri taus­tois­ta ole­vien nuo­rien käyt­täy­ty­mis­tä ja tapoja.”