Muksuoppi

 

 

Muksuoppi

Onko ryh­mä­si tai per­hee­si lap­sel­la tai lap­si­ryh­mäl­lä­si ongel­ma, jos­ta haluai­sit pääs­tä eroon? 
 
Mikä on Muk­suop­pi mene­tel­mä­nä? 
 
Se on: 
 
🔸️ Haus­ka ja mie­le­käs tapa selät­tää lap­sen sosi­aa­li­sia ongelmia
🔸️ Ongel­man sijaan kes­ki­ty­tään tai­toon ja saa­daan lap­si innos­tu­maan uuden tai­don har­joit­te­lus­ta ja sil­lä selä­te­tään ongel­ma sii­hen keskittymättä.
🔸️ Voi­daan sovel­taa yksit­täi­sen lap­sen käy­tö­son­gel­mien lisäk­si lapsiryhmiin.
🔸️ Voi­daan sovel­taa kai­ken ikäi­siin, mut­ta eten­kin ala­kou­lui­käi­sil­le erit­täin toi­mi­va menetelmä.
 
Muk­suop­pi on rat­kai­su­kes­kei­nen lähes­ty­mis­ta­pa las­ten ongel­miin. Sii­nä ongel­man sijaan kes­ki­ty­tään uuden tai­don opet­te­luun. Ongel­ma muu­te­taan tai­dok­si. Mene­tel­mä on Ben Fur­ma­nin ja kol­le­goi­den Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tis­sa kehit­tä­mä ja sitä käy­te­tään maa­il­man­laa­jui­ses­ti useas­sa maassa.
 
Mene­tel­mä perus­tuu sii­hen aja­tuk­seen, että lap­sis­ta on luon­tai­ses­ti kiin­nos­ta­vaa oppia uusia tai­to­ja. He mie­lel­lään ker­to­vat, mitä jo osaa­vat ja tätä kaut­ta saa­daan hei­dät myös miet­ti­mään tai­toa, jol­la ongel­ma voi­tai­siin rat­kais­ta. Mene­tel­mä perus­tuu tai­don har­joit­te­luun yhdes­sä kan­nus­ta­jien eli tuki­jou­kon tukiessa. 
 
Muk­suop­pi pitää sisäl­lään 15 askel­ta, joi­hin voit käy­dä tutus­tu­mas­sa mm.  Aga­pe-val­men­nuk­sen Ins­ta­gra­mis­sa.
Aske­leet löy­ty­vät tilin Muksuoppi-kohokohdasta.
 
Voit myös käy­dä tutus­tu­mas­sa Muk­suop­piin sen omil­la koti­si­vuil­la
 
Lap­si voi myös opet­taa tai­to­aan muil­le lap­sil­le ja näin jakaa osaa­mis­taan ja aut­taa mui­ta lap­sia voit­ta­maan samo­ja ongelmia. 
Mika Tenetz

Mika Tenetz

Muk­suop­pioh­jaa­ja

 

Olen ser­ti­foi­tu Muksuoppiohjaaja.

 

Muk­suop­piin tutus­tuin osa­na tera­peut­tio­pin­to­ja­ni. Innos­tuin luke­maan Ben Fur­ma­nin “Muk­suo­pin lumous” -kir­jan ja sen tapausu­ku­vauk­set sai­vat minut innos­tu­maan lisää. Lap­set perin­tei­ses­ti tyk­kää­vät esi­tel­lä sitä mitä he osaa­vat. Heil­le on luon­tais­ta esi­tel­lä tai­to­jaan aikui­sil­le, eten­kin van­hem­mil­le. “Kato iskä, kun mä hyp­pään!” Pol­ku­pyö­rä­tem­put pitää näyt­tää kylään tul­leel­le suku­lai­sel­le ja vie­rail­le esi­tel­lään kaik­ki Legot ja leik­ki­ka­lut sekä miten nii­tä osa­taan käyttää.

Muk­suo­pis­sa tätä tai­to­jen oppi­mis­ta ja näyt­tä­mis­tä käy­te­tään hyväk­si. Lap­si innos­te­taan miet­ti­mään, että mikä oli­si se tai­to, jon­ka hän voi­si ope­tel­la, ettei ongel­ma enää hal­lit­si­si hän­tä eikä oli­si hai­tak­si tai jopa vaa­rak­si hänel­le tai hänen lähi­pii­ril­leen. On hel­pom­paa teh­dä jotain toi­sin oppi­mal­la uusi tai­to kuin vain lopet­taa ongel­ma­käyt­täy­ty­mi­nen. Tämän tie­tää jokai­nen aikui­nen, joka on yrit­tä­nyt lopet­taa jon­kin omas­ta tai mui­den mie­les­tä hai­tal­li­sen elä­män­ta­van. On hel­pom­pi teh­dä jotain toi­sin tai ihan koko­naan uuden tavan kaut­ta. Lisäk­si tätä uut­ta tapaa tai tai­toa voi­daan myös seu­ra­ta. Ei min­kään teke­mis­tä on vai­keam­pi mita­ta ja toden­taa, miten sii­nä on edistytty.

Muk­suop­pi alkaa aina lap­sen ja lähiyh­tei­sön tapaa­mi­ses­ta. Ensim­mäi­sel­lä tapaa­mi­sel­la kes­kus­tel­laan toki asias­ta, joka pitäi­si muut­tua, mut­ta enem­män sii­tä, että min­kä tai­don lap­si voi­si ope­tel­la. Kun lap­si on saa­tu innos­tu­maan tai­don opet­te­lus­ta, niin tai­to nime­tään ja läh­de­tään ete­ne­mään 15 aske­leen mukaan. Tai­don opet­te­lua seu­ra­taan väli­ta­paa­mi­sil­la sopi­vin välia­join ja tämä­kin sovi­taan ensim­mäi­ses­sä tapaamisessa.

Muk­suo­pin käy­tös­sä olen var­sin alku­mat­kal­la, mut­ta olen innos­tu­nut käyt­tä­mään sitä. Ota siis ihmees­sä yhteyt­tä, mikä­li lähi­pii­ris­sä­si ole­van lap­sen käy­tös tai toi­min­ta aiheut­taa huol­ta. Kysees­sä voi olla myös lap­si­ryh­mä tai koululuokka.

 

Muk­suo­pin avul­la lap­sem­me ongel­ma muu­tet­tiin tai­dok­si, jota hän har­joit­te­li. Välil­lä tuli unoh­duk­sia, mut­ta kan­nus­ta­mal­la saim­me tai­don opit­tua ja sit­ten oli­vat juh­lat. Tapa voit­taa ongel­ma oli lap­sel­lem­me mie­le­käs tapa, emme­kä oli­si usko­neet, että miten hän innos­tui­si asiasta.”