Muksuoppimenetelmä

 

Muksuoppi

Muk­suop­pi:
🔸️ Haus­ka ja mie­le­käs tapa selät­tää lap­sen sosi­aa­li­sia ongelmia
🔸️ Ongel­man sijaan kes­ki­ty­tään tai­toon ja saa­daan lap­si innos­tu­maan uuden tai­don har­joit­te­lus­ta ja sil­lä selä­te­tään ongel­ma sii­hen keskittymättä.
🔸️ Voi­daan sovel­taa yksit­täi­sen lap­sen käy­tö­son­gel­mien lisäk­si lapsiryhmiin.
🔸️ Voi­daan sovel­taa kai­ken ikäi­siin, mut­ta eten­kin ala­kou­lui­käi­sil­le erit­täin toi­mi­va menetelmä.
🔸️ Onko ryh­mä­si tai per­hee­si lap­sel­la tai lap­si­ryh­mäl­lä­si ongel­ma, jos­ta haluai­sit pääs­tä eroon?
Olen ser­ti­foi­tu Muksuoppiohjaaja.

Tilaa Muk­suop­pioh­jaus!

 

 

 

Muk­suo­pin avul­la lap­sem­me ongel­ma muu­tet­tiin tai­dok­si, jota hän har­joit­te­li. Välil­lä tuli unoh­duk­sia, mut­ta kan­nus­ta­mal­la saim­me tai­don opit­tua ja sit­ten oli­vat juh­lat. Tapa voit­taa ongel­ma oli lap­sel­lem­me mie­le­käs tapa, emme­kä oli­si usko­neet, että miten hän innos­tui­si asiasta.”