Muksuoppimenetelmä

 

 

Muksuoppi

Onko ryh­mä­si tai per­hee­si lap­sel­la tai lap­si­ryh­mäl­lä­si ongel­ma, jos­ta haluai­sit pääs­tä eroon?
 
 
Mikä on Muk­suop­pi menetelmänä?
 
 
Se on:
 
 
🔸️ Haus­ka ja mie­le­käs tapa selät­tää lap­sen sosi­aa­li­sia ongelmia
🔸️ Ongel­man sijaan kes­ki­ty­tään tai­toon ja saa­daan lap­si innos­tu­maan uuden tai­don har­joit­te­lus­ta ja sil­lä selä­te­tään ongel­ma sii­hen keskittymättä.
🔸️ Voi­daan sovel­taa yksit­täi­sen lap­sen käy­tö­son­gel­mien lisäk­si lapsiryhmiin.
🔸️ Voi­daan sovel­taa kai­ken ikäi­siin, mut­ta eten­kin ala­kou­lui­käi­sil­le erit­täin toi­mi­va menetelmä.
 
Muk­suop­pi on rat­kai­su­kes­kei­nen lähes­ty­mis­ta­pa las­ten ongel­miin. Sii­nä ongel­man sijaan kes­ki­ty­tään uuden tai­don opet­te­luun. Ongel­ma muu­te­taan tai­dok­si. Mene­tel­mä on Ben Fur­ma­nin ja kol­le­goi­den Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tis­sa kehit­tä­mä ja sitä käy­te­tään maa­il­man­laa­jui­ses­ti useas­sa maassa.
 
Mene­tel­mä perus­tuu sii­hen aja­tuk­seen, että lap­sis­ta on luon­tai­ses­ti kiin­nos­ta­vaa oppia uusia tai­to­ja. He mie­lel­lään ker­to­vat, mitä jo osaa­vat ja tätä kaut­ta saa­daan hei­dät myös miet­ti­mään tai­toa, jol­la ongel­ma voi­tai­siin rat­kais­ta. Mene­tel­mä perus­tuu tai­don har­joit­te­luun yhdes­sä kan­nus­ta­jien eli tuki­jou­kon tukiessa.
 
 
Muk­suop­pi pitää sisäl­lään 15 askel­ta, joi­hin voit käy­dä tutus­tu­mas­sa mm.  Aga­pe-val­men­nuk­sen Ins­ta­gra­mis­sa.
Aske­leet löy­ty­vät tilin Muksuoppi-kohokohdasta.
 
Voit myös käy­dä tutus­tu­mas­sa Muk­suop­piin sen omil­la koti­si­vuil­la
 
Lap­si voi myös opet­taa tai­to­aan muil­le lap­sil­le ja näin jakaa osaa­mis­taan ja aut­taa mui­ta lap­sia voit­ta­maan samo­ja ongelmia.
 
 
Olen ser­ti­foi­tu Muksuoppiohjaaja.
 

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

 

 

 

 

Muk­suo­pin avul­la lap­sem­me ongel­ma muu­tet­tiin tai­dok­si, jota hän har­joit­te­li. Välil­lä tuli unoh­duk­sia, mut­ta kan­nus­ta­mal­la saim­me tai­don opit­tua ja sit­ten oli­vat juh­lat. Tapa voit­taa ongel­ma oli lap­sel­lem­me mie­le­käs tapa, emme­kä oli­si usko­neet, että miten hän innos­tui­si asiasta.”