Terapiapalvelut

 

Terapiapalveluita luottamuksella

 

Aga­pe-val­men­nuk­sen tera­pia on rat­kai­su­kes­keis­tä lyhyt­te­ra­pi­aa. Lyhyt­te­ra­pial­la voit saa­da apua arjen haas­tei­siin ja sii­tä voi olla lyhyes­sä­kin ajas­sa apua, mikä­li ongel­mat eivät ole kas­va­neet kroonisiksi.

 

Lyhyt­te­ra­pia sopii sinul­le, joka…

- Haet apua ajoissa

- Haluat sitou­tua terapiaan

- Haluat löy­tää rat­kai­su­ja elämään

- Olet kiin­nos­tu­nut mie­len toi­min­nas­ta ja olet val­mis käsit­te­le­mään asioi­ta tera­peu­tin kanssa

- Haet apua riit­tä­vän rajal­li­siin haasteisiin 

Lyhyt­te­ra­pias­sa pyri­tään käsit­te­le­mään mak­si­mis­saan yhtä tai kah­ta ongel­maa ker­ral­laan ja rat­kai­su­kes­kei­ses­sä lyhyt­te­ra­pias­sa kes­ki­ty­tään rat­kai­sui­hin ongel­mien sijaan. Ongel­mat tun­nis­te­taan, mut­ta nii­den selät­tä­mi­seen etsi­tään voi­ma­va­ro­ja ja ratkaisuja.

Voim­me sopia sinun aika­tau­lusi ja tavoit­tei­de­si mukai­sen käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on ensi­si­jai­ses­ti Vaa­sas­sa ja Isos­sa­ky­rös­sä, mut­ta myös etäis­tun­to on mahdollinen. 

Käyn­tien tavoit­teet ja sisäl­tö mää­räy­ty­vät tavot­tei­de­si ja toi­veit­te­si mukaisesti.

Vas­taa­no­tol­le pää­set ilman lähe­tet­tä 1-2 vii­kon sisäl­lä yhtey­de­no­tos­ta. Käyn­neis­tä ei teh­dä mer­kin­tää jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon rekis­te­riin. Toi­min­ta on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja vaitiolovelvollista. 

 

Hin­ta: 

45 min 50€
60 min 65€
90 min 85€

Hin­nat sisäl­tä­vät alv.24%

 

Ota yhteyt­tä ja varaa aika!