Terapiapalvelut

Agape-valmennuksen terapiapalvelut

Aga­pe-val­men­nuk­sen tera­pia­pal­ve­lut perus­tu­vat rat­kai­su­kes­kei­seen kris­til­li­seen terapiaan.

Rat­kai­su­kes­kei­nen kris­til­li­nen tera­pia voi pitää sisäl­lään seu­raa­via elementtejä:

  • Sie­lun­hoi­toa ja sielunhoitoterapiaa
  • Rat­kai­su­kes­keis­tä tera­pi­aa ja rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian menetelmiä.

Rat­kai­su­kes­kei­nen kris­til­li­nen tera­pia perus­tuu kris­til­li­seen ihmiskäsitykseen.

Agape-valmennuksen ratkaisukeskeinen terapia toteutetaan tällä hetkellä opiskelutyönä ja myös etäyhteyden kautta

Opis­ke­len Rat­kai­su­kes­kei­nen kris­til­li­nen tera­peut­ti –kou­lu­tuk­ses­sa. Kou­lu­tus kes­tää kak­si vuot­ta ja sii­hen kuu­luu asiakastyöharjoittelu.

Haluat­ko toi­mia asiak­kaa­na­ni? Voit käy­dä asiak­kaa­na ker­ran, tai sovit­taes­sa pidem­pään. Yksi tun­ti on 45 min ja voim­me olla ker­ral­laan 2x 45min tai yhden tun­nin. Voim­me sopia myös sinun aika­tau­lusi mukaan käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on Vaasassa.

Käyn­nit voi­vat tar­pee­si mukaan pitää sisäl­lään kris­til­li­siä ele­ment­te­jä tai niil­lä voi­daan hyö­dyn­tää puh­taas­ti rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian työ­ka­lu­ja ilman kris­til­li­siä elementtejä.

Hin­ta: 45 min 12,40 (sis.alv), 90min 15€ (sis.alv)

Ota yhteyt­tä ja varaa aika!

Varaa aika!