Työhyvinvointi

Työhyvinvointipäivät

Voi­daan­ko yri­tyk­ses­sä­si tai yhtei­sös­sä­si hyvin? Hie­noa! Sitä mikä toi­mii, kan­nat­taa jat­kaa. Sään­nöl­li­sel­lä työyh­tei­sön huol­lol­la ja yhtei­sel­lä toi­min­nal­li­sel­la päi­väl­lä voi­daan var­mis­taa, että yhtei­sös­sä­si voi­daan edel­leen­kin hyvin. 

Huol­lon yhtey­des­sä voi­daan toki aina löy­tää kor­jat­ta­via asioi­ta, mut­ta toi­mi­val­la poru­kal­la var­mas­ti löy­tyy voi­ma­va­ro­ja läh­teä kehit­tä­mään yhtei­sön toimintaa. 

Mil­tä kuu­los­tai­si toi­min­nal­li­nen päi­vä luon­nos­sa hyvien eväi­den kera? Tai viih­tyi­sis­sä sisä­ti­lois­sa välil­lä ulkoil­len, tou­hu­ten haus­ko­ja jut­tua, välil­lä vaka­voi­tuen syvem­pien­kin asioi­den äärelle?

Voit myös ehdot­taa jotain tiet­tyä tee­maa tai yhtei­sö­si kipu­pis­tet­tä, jota tyhy-päi­väs­sä käsi­tel­lään. Etsi­tään yhdes­sä rat­kai­su asi­aan, joka kai­paa muutosta.

 

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa työhyvinvointipäivä!

 

 

 

 

 

 

Tää oli vähän niin kuin oli­si lait­ta­nut lat­tial­la sekai­sin olleen kir­ja­pi­non jär­jes­tyk­seen kirjahyllyyn.”

Meil­lä oli niin ras­kas kesä nuor­ten tilan­tei­den takia, etten tie­dä miten oli­sin jak­sa­nut tämän syk­syn, mut­ta tämän lyhyen­kin val­men­nuk­sen jäl­keen näen taas työs­sä­ni toivoa.”