Työhyvinvointi

Virtaa työtiimiin

Kai­paa­ko nuo­ri­so­työ­tii­mi­si uusia tuu­lia, uut­ta vir­taa vaa­ti­vaan ja tär­ke­ään työ­hön? Aga­pe- val­men­nuk­sen kaut­ta  on mah­dol­lis­ta tila­ta haas­ta­van nuo­ren koh­taa­mis­ta kos­ke­via kou­lu­tuk­sia, toi­min­ta­ko­ke­mus­me­ne­tel­mien käyt­töön liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia ja vaik­ka puh­taas­ti tii­min hem­mot­te­luun ja hyvin­voin­tiin perus­tu­via päiviä.

Tilaa kou­lu­tus!

Työhyvinvointipäivät

Hen­ki­lös­töl­le rää­tä­löi­dyil­lä val­men­nuk­sil­la luo­daan työyh­tei­söön iloa, toi­voa ja uskoa omaan osaa­mi­seen ja ehkä löy­de­tään uusia työ­ka­lu­ja asia­kas­kun­nan kohtaamiseen.

Tyhy-päi­vät ovat mah­dol­li­sia myös hie­man kevyem­mäl­lä otteel­la, mut­ta sil­ti pitäen sisäl­lään ulko­na ja luon­nos­sa tapah­tu­vaa toi­min­taa sekä sopi­vas­ti asioi­den poh­din­taa työ­hy­vin­voin­nin kannalta.

Voit myös ehdot­taa jotain tiet­tyä tee­maa, jota val­men­nuk­ses­sa tai tyhy-päi­väs­sä käsitellään.

Tilaa työ­hy­vin­voin­ti­päi­vä!

 

 

 

 

Tää oli vähän niin kuin oli­si lait­ta­nut lat­tial­la sekai­sin olleen kir­ja­pi­non jär­jes­tyk­seen kirjahyllyyn.”

Meil­lä oli niin ras­kas kesä nuor­ten tilan­tei­den takia, etten tie­dä miten oli­sin jak­sa­nut tämän syk­syn, mut­ta tämän lyhyen­kin val­men­nuk­sen jäl­keen näen taas työs­sä­ni toivoa.”