Agape-valmennus

Löy­dä valoa elämään

Mitä on Agape-valmennus?

Tätä kysyi eräs hen­ki­lö minul­ta. Jou­duin het­ken miet­ti­mään, kos­ka se on ennen­kaik­kea yri­tyk­se­ni nimi. Lopul­ta vas­ta­sin. Aga­pe on yksi krei­kan­kie­les­sä ehdo­ton­ta rak­kaut­ta tar­koit­ta­va sana. Kris­til­li­ses­sä vii­te­ke­hyk­ses­sä se on saa­nut oman tar­koi­tuk­sen­sa. Englan­nin­kie­les­sä se taas tar­koit­taa jon­kin ihmet­te­lyä suu auki tai töl­lis­tel­len. Kaik­ki edel­lä mai­ni­tut sopi­vat Aga­pe-val­men­nuk­seen riip­puen asiak­kaan taus­tas­ta ja yhdes­sä voim­me ihme­tel­lä elä­mää suo­ras­taan töl­lis­tel­len ja vaik­ka suu auki!

Yri­tyk­se­ni nimek­si se hah­mot­tui vuo­sia sit­ten. Jo ennen­kuin yri­tyk­se­ni oli ole­mas­sa, sil­le oli mie­les­sä­ni nimi.

Aga­pe-val­men­nus tar­jo­aa täl­lä het­kel­lä ali­han­kin­ta­na Nuot­ti-val­men­nus­ta ja mui­na toi­mia­luei­na ovat tera­pia­pal­ve­lut, työ­noh­jaus sekä Muksuoppimenetelmä. 

 

 

Kysy lisä­tie­to­ja!

 

 

Henkilöstö

Mika Tenetz

Kou­lu­tus: 

- Rat­kai­su­kes­kei­nen terapeutti

- Käy­tän­nön teo­lo­gian ja pas­to­raa­li­työn Mas­ter of Arts

- Yhteis­tö­pe­da­go­gi (Amk)

Koke­mus:

- 22 vuo­den työ­ko­ke­mus nuorisotyöstä

- Nuo­ri­so­ta­lo­työ ja erityisnuorisotyö

- Kou­lu­nuo­ri­so­työ

- Las­ten­ko­ti­työ

- Nuo­ri­so­kes­kus­työ

- Nuot­ti-val­men­nus

 

Kii­tos täs­tä lei­ris­tä. Olen kaik­kien kes­kus­te­lu­jen myö­tä oppi­nut näke­mään, että mun elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas, enkä saa heit­tää sitä huk­kaan. Tämän takia olen päät­tä­nyt suun­na­ta koh­ti rai­tis­ta elä­mää. Vie­lä ker­ran kiitos!