Agape-valmennus

Löy­dä valoa elämään

Mitä on Agape-valmennus? 

Aga­pe-val­men­nus pitää sisäl­lään rat­kai­su­kes­keis­tä tera­pi­aa, rat­kai­su­kes­keis­tä työ­noh­jaus­ta ja Muk­suop­pia.  

 

Yri­tyk­se­ni nimek­si se hah­mot­tui vuo­sia sit­ten. Haa­vei­lin toi­mi­ni­mes­tä ja mie­tin, että mikä oli­si hyvä nimi sil­le. Oman taus­ta­ni takia nimek­si vali­koi­tui jo sil­loin­kin se, mikä se nyt on. Lisäk­si se vain tun­tui hyväl­tä ja sopivalta. 

Aga­pe-val­men­nus on yhden mie­hen toi­mi­ni­miy­ri­tys. Sen lii­kei­dea on vuo­den 2019 jäl­keen kir­kas­tu­nut ja usei­den hapui­lui­den jäl­keen muo­tou­tu­nut sii­hen, mitä se täl­lä het­kel­lä on.

Aga­pe-val­men­nuk­sen tavoit­tee­na on  tuo­da yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le ja yksi­löil­le hen­kis­tä ja fyy­sis­tä hyvinvointia. 

 

Rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti ja Muksuoppi-ohjaaja

Olen rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja, lyhyt­te­ra­peut­ti ja Muk­suop­pioh­jaa­ja. Olen käy­nyt rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti- ja työ­noh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen Kris­til­li­ses­sä tera­piains­ti­tuu­tis­sa. Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti-kou­lu­tuk­se­ni (60op) sisäl­si 30op psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det ja lisäk­si opis­ke­lin 20op sie­lun­hoi­to­te­ra­peu­tin osion eli tämä antaa val­miu­det toi­mia myös sie­lun­hoi­to­te­ra­peut­ti­na. Muk­suop­pi-ohjaa­jak­si opis­ke­lin Suo­men Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tin verk­ko-opin­to­jen kautta. 

Olen taus­tal­ta­ni myös käy­tän­nön teo­lo­gian mais­te­ri (MA) sekä yhtei­sö­pe­da­go­gi (AMK). Olen työs­ken­nel­lyt nuo­ri­so­työn paris­sa eri ympä­ris­töis­sä vuo­des­ta 1999 läh­tien. Rat­kai­su­kes­kei­nen ja val­men­nuk­sel­li­nen työ­ote kuvas­taa par­hai­ten tapaa­ni työs­ken­nel­lä eri­lais­ten yksi­löi­den ja ryh­mien kanssa. 

 

 

Kysy lisä­tie­to­ja!

 

 

Henkilöstö

Mika Tenetz

Kou­lu­tus: 

- Rat­kai­su­kes­kei­nen työnohjaaja

- Rat­kai­su­kes­kei­nen terapeutti

- Muk­suop­pi-ohjaa­ja

- Käy­tän­nön teo­lo­gian ja pas­to­raa­li­työn Mas­ter of Arts

- Yhteis­tö­pe­da­go­gi (Amk)

Koke­mus:

- 23 vuo­den työ­ko­ke­mus nuorisotyöstä

- Nuo­ri­so­ta­lo­työ ja erityisnuorisotyö

- Kou­lu­nuo­ri­so­työ

- Las­ten­ko­ti­työ

- Nuo­ri­so­kes­kus­työ

- Nuot­ti-val­men­nus

 

Kii­tos täs­tä lei­ris­tä. Olen kaik­kien kes­kus­te­lu­jen myö­tä oppi­nut näke­mään, että mun elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas, enkä saa heit­tää sitä huk­kaan. Tämän takia olen päät­tä­nyt suun­na­ta koh­ti rai­tis­ta elä­mää. Vie­lä ker­ran kiitos!