Agape-valmennus

Tavoit­tee­na löy­tää itses­tään uusia voi­ma­va­ro­ja ja toi­voa elämään

Voimavaroja arkeen ja työhön Agape-valmennuksen kautta

Aga­pe-val­men­nuk­sen yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nuk­sen tavoit­tee­na on saa­da sii­hen osal­lis­tu­nut löy­tä­mään itses­tään uusia voi­ma­va­ro­ja, toi­voa elä­mään ja ehkä myös syn­ty­mään halua läh­teä tut­ki­mus­mat­kal­le elä­män suu­ril­le saloil­le. Toi­min­tao­te on rat­kai­su­kes­kei­nen ja ihmi­sen osal­li­suut­ta tukeva.

Val­men­nus­ten ja kurs­sien sisäl­tö mää­räy­tyy osal­lis­tu­jien tavoit­tei­den mukaan. Ne pitä­vät sisäl­lään sekä toi­min­taa että poh­dis­ke­lua, pysäh­ty­mis­tä, luon­nos­sa ole­mis­ta ja ken­ties vähän myös omien rajo­jen etsimistä.

Tilaa yhtei­söl­le­si tai itsel­le­si valmennus!

 

 

Mä oon löy­tä­nyt tän val­men­nuk­sen aika­na vuo­sia kadok­sis­sa olleen itseni.”

Henkilöstö

Mika Tenetz

- Yhtei­sö­pe­da­go­gi AMK

- Pas­to­raa­li­työn ja joh­ta­mi­sen MA

- Rat­kai­su­kes­kei­sen kris­til­li­sen tera­pian (RKT) opiskelija

- 20 vuot­ta nuo­ri­so­työ­ko­ke­mus­ta eri­lai­sis­sa ympäristöissä

- Seik­kai­lu­kas­va­tus lähel­lä sydäntä

 

Ronja

Apu­val­men­ta­ja­na toi­mii sovit­taes­sa 10-vuo­tias val­koi­nen pai­men­koi­ram­me Ron­ja, joka on erit­täin ihmi­sys­tä­väl­li­nen. Se pai­men­taa lau­maa ja ottaa huo­mioon jokai­sen muka­na ole­van tar­kis­taen, että onko jokai­sel­la kaik­ki hyvin.

Kii­tos täs­tä lei­ris­tä. Olen kaik­kien kes­kus­te­lu­jen myö­tä oppi­nut näke­mään, että mun elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas, enkä saa heit­tää sitä huk­kaan. Tämän takia olen päät­tä­nyt suun­na­ta koh­ti rai­tis­ta elä­mää. Vie­lä ker­ran kiitos!