Agape-valmennus

Löy­dä valoa elämään

Kii­tos täs­tä val­men­nuk­ses­ta. Olen kaik­kien kes­kus­te­lu­jen myö­tä oppi­nut näke­mään, että mun elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas, enkä saa heit­tää sitä huk­kaan. Tämän takia olen päät­tä­nyt suun­na­ta koh­ti rai­tis­ta elä­mää. Vie­lä ker­ran kiitos!

Apua ja ratkaisuja elämän eri osa-alueisiin

 

Aga­pe-val­men­nus on yhden mie­hen visio sii­tä, miten vas­ta­ta yhteis­kun­nan ja yksit­täis­ten ihmis­ten hyvin­voin­nin tar­pei­siin, jot­ka kas­va­vat jat­ku­vas­ti kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Aga­pe-val­men­nuk­sen pal­ve­lut pitä­vät sisäl­lään rat­kai­su­kes­keis­tä tera­pi­aa, rat­kai­su­kes­keis­tä työ­noh­jaus­ta, Muk­suop­pia ja luon­to­lii­kun­nan ohjaus­ta.

Toi­min­ta-alue on pää­osin Ete­lä-Poh­jan­maa ja Poh­jan­maa, mut­ta sovit­taes­sa koko maa.

 

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja Muksuoppi-ohjaaja sekä sielunhoitoterapeutti ja luontoliikunnan edistäjä

Olen rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja, lyhyt­te­ra­peut­ti ja Muk­suop­pioh­jaa­ja sekä val­mis­tu­va luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jä (LAT). Olen käy­nyt rat­kai­su­kes­kei­sen lyhyt­te­ra­peut­ti- ja työ­noh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen Kris­til­li­ses­sä tera­piains­ti­tuu­tis­sa. Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti-kou­lu­tuk­se­ni (60op) sisäl­si 30op psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det ja lisäk­si opis­ke­lin 20op sie­lun­hoi­to­te­ra­peu­tin osion eli tämä antaa val­miu­det toi­mia myös sie­lun­hoi­to­te­ra­peut­ti­na. Muk­suop­pi-ohjaa­jak­si opis­ke­lin Suo­men Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tin verk­ko-opin­to­jen kautta.

Val­mis­tuin syys­kuus­sa 2023 Suo­men Urhei­luo­pis­tos­ta Vie­ru­mäel­tä Luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jäk­si, joka suo­ri­tet­tiin Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­to­na (LAT).

Olen taus­tal­ta­ni myös Käy­tän­nön teo­lo­gian mais­te­ri (MA) sekä Yhtei­sö­pe­da­go­gi (AMK). Olen työs­ken­nel­lyt nuo­ri­so­työn paris­sa eri ympä­ris­töis­sä vuo­des­ta 1999 läh­tien. Rat­kai­su­kes­kei­nen ja val­men­nuk­sel­li­nen työ­ote kuvas­taa par­hai­ten tapaa­ni työs­ken­nel­lä eri­lais­ten yksi­löi­den ja ryh­mien kanssa.

Kos­ki siis ongel­ma­si tai tar­pee­si omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­mää­si, his­to­ri­aa­si, arjen haas­tei­ta, työyh­tei­söä, kas­va­tus­ta tai hen­gel­li­siä kipu­koh­tia, niin olen käy­tet­tä­vis­sä­si. Etsi­tään yhdes­sä ratkaisu!

 

 

 

Henkilöstö

Mika Tenetz

Rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja ja terapeutti

Kou­lu­tus:

- Rat­kai­su­kes­kei­nen työnohjaaja

- Rat­kai­su­kes­kei­nen terapeutti

- Luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jä / ohjaa­ja (LAT)

- Muk­suop­pi-ohjaa­ja

- Käy­tän­nön teo­lo­gian ja pas­to­raa­li­työn Mas­ter of Arts

- Yhteis­tö­pe­da­go­gi (Amk)

Koke­mus:

- 23 vuo­den työ­ko­ke­mus nuorisotyöstä

- Nuo­ri­so­ta­lo­työ ja erityisnuorisotyö

- Kou­lu­nuo­ri­so­työ

- Las­ten­ko­ti­työ

- Nuo­ri­so­kes­kus­työ

- Nuot­ti-val­men­nus