Agape-valmennus

Löy­dä valoa elämään

Mitä on Agape-valmennus?

Tätä kysyi eräs hen­ki­lö minul­ta. Jou­duin het­ken miet­ti­mään, kos­ka se on ennen­kaik­kea yri­tyk­se­ni nimi. Lopul­ta vas­ta­sin. Aga­pe on yksi krei­kan­kie­les­sä ehdo­ton­ta rak­kaut­ta tar­koit­ta­va sana. Kris­til­li­ses­sä vii­te­ke­hyk­ses­sä se on saa­nut oman tar­koi­tuk­sen­sa. Englan­nin­kie­les­sä se taas tar­koit­taa jon­kin ihmet­te­lyä suu auki tai töl­lis­tel­len. Kaik­ki edel­lä mai­ni­tut sopi­vat Aga­pe-val­men­nuk­seen riip­puen val­men­net­ta­van taus­tas­ta ja yhdes­sä voim­me ihme­tel­lä elä­mää suo­ras­taan töl­lis­tel­len ja vaik­ka suu auki!

Yri­tyk­se­ni nimek­si se hah­mot­tui vuo­sia sit­ten. Jo ennen­kuin yri­tyk­se­ni oli ole­mas­sa, sil­le oli mie­les­sä­ni nimi.

Aga­pe-val­men­nus on toi­min­taa ja kes­kus­te­lu­ja sisäl­tä­vää yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta. Se yhdis­te­lee eri­lai­sia mene­tel­miä ja sopii kai­kil­le maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta riippumatta. 

Mä osaan ja mä oon arvo­kas!” tai “Meil­lä on todel­la hyvä ja toi­mi­va tii­mi, täs­tä on hyvä jat­kaa eteen­päin!”, ovat kom­ment­te­ja, joi­ta val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neet ovat minul­le kertoneet. 

Eräs ryh­mä­läi­nen tote­si: “Näi­den yhdes­sä teh­ty­jen har­joi­tus­ten kaut­ta olen ymmär­tä­nyt parem­min roo­le­ja ryh­mäs­säm­me ja oman työyh­tei­sön eri­lais­ten yksi­löi­den vah­vuuk­sia. Olen myös oppi­nut, miten tär­ke­ää on, että kaik­ki tie­tä­vät mis­sä mennään!”

Val­men­nuk­sil­la ja kurs­seil­la pää­set kur­kis­ta­maan sisäi­seen maa­il­maa­si, oppi­maan omia rajo­ja­si, tut­ki­maan tii­min dyna­miik­kaa ja paik­kaa­si yhtei­sös­sä ja oppi­maan sii­tä sekä itses­tä­si uut­ta. Oli­sit­ko val­mis läh­te­mään tut­ki­mus­mat­kal­le? Tutus­tu pal­ve­lu­va­lik­koon ja ota yhteyttä!

Kysy lisä­tie­to­ja!

 

 

Mä oon löy­tä­nyt tän val­men­nuk­sen aika­na vuo­sia kadok­sis­sa olleen itseni.”

Henkilöstö

Mika Tenetz

V. 2019 pää­tin siir­tyä han­ke­pääl­li­kön teh­tä­väs­tä sivuun ja perus­tin Aga­pe-val­men­nuk­sen. Toi­min ensin sivu­toi­mi­se­na yrit­tä­jä­nä työs­ken­nel­len samal­la mm. las­ten­suo­je­lun asu­mi­syk­si­kös­sä. Tänä vuon­na minul­le avau­tui mah­dol­li­suus toteut­taa unel­ma­ni ja sii­tyä koko­kai­kai­sek­si yrittäjäksi. 

Taka­na­ni on pian 22 vuot­ta nuo­ri­so­työ­tä eri­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä, vii­mei­sim­pä­nä las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen Nuo­ri­so-ja vapaa-aja­noh­jaa­ja, Yhtei­sö­pe­da­go­gi (AMK), Pas­to­ri­aa­li­työn ja joh­ta­mi­sen MA ja opis­ke­len Rat­kai­su­kes­kei­sek­si kris­til­li­sek­si tera­peu­tik­si sekä Muk­suop­pioh­jaa­jak­si.  Per­hee­see­ni kuu­luu koi­ra ja vai­mo.  Har­ras­tan moot­to­ri­pyö­räi­lyä, lenk­kei­lyä ja satun­nai­ses­ti maas­to­pyö­räi­lyä. Voi­sin sanoa, että elän unel­maa­ni todek­si täl­lä hetkellä.

Kii­tos täs­tä lei­ris­tä. Olen kaik­kien kes­kus­te­lu­jen myö­tä oppi­nut näke­mään, että mun elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas, enkä saa heit­tää sitä huk­kaan. Tämän takia olen päät­tä­nyt suun­na­ta koh­ti rai­tis­ta elä­mää. Vie­lä ker­ran kiitos!