Agape-valmennus

Tavoit­tee­na löy­tää itses­tään uusia voi­ma­va­ro­ja ja toi­voa elämään

Mitä on Agape-valmennus?

Tätä kysyi eräs hen­ki­lö minul­ta. Jou­duin het­ken miet­ti­mään, kos­ka se on ennen­kaik­kea yri­tyk­se­ni nimi. Lopul­ta vas­ta­sin. Aga­pe sana­na tar­koit­taa juma­lal­lis­ta rak­kaut­ta, mut­ta se voi tar­koit­taa myös avoi­muut­ta. Avoi­muut­ta elä­män ihmet­te­lyl­le ja uusien rat­kai­su­jen löy­ty­mi­sel­le.  Aga­pe-val­men­nus on toi­min­taa ja kes­kus­te­lu­ja sisäl­tä­vää yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta. Se yhdis­te­lee eri­lai­sia mene­tel­miä ja sopii kai­kil­le maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta riippumatta.

Mä osaan ja mä oon arvo­kas!” tai “Meil­lä on todel­la hyvä ja toi­mi­va tii­mi, täs­tä on hyvä jat­kaa eteen­päin!”, ovat kom­ment­te­ja, joi­ta val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neet ovat minul­le kertoneet. 

Eräs ryh­mä­läi­nen tote­si: “Näi­den yhdes­sä teh­ty­jen har­joi­tus­ten kaut­ta olen ymmär­tä­nyt parem­min roo­le­ja ryh­mäs­säm­me ja oman työyh­tei­sön eri­lais­ten yksi­löi­den vah­vuuk­sia. Olen myös oppi­nut, miten tär­ke­ää on, että kaik­ki tie­tä­vät mis­sä mennään!”

Val­men­nuk­sil­la ja kurs­seil­la pää­set kur­kis­ta­maan sisäi­seen maa­il­maa­si, oppi­maan omia rajo­ja­si, tut­ki­maan tii­min dyna­miik­kaa ja paik­kaa­si yhtei­sös­sä ja oppi­maan sii­tä sekä itses­tä­si uut­ta. Oli­sit­ko val­mis läh­te­mään tut­ki­mus­mat­kal­le? Tutus­tu pal­ve­lu­va­lik­koon ja ota yhteyttä!

Kysy lisä­tie­to­ja!

 

 

Mä oon löy­tä­nyt tän val­men­nuk­sen aika­na vuo­sia kadok­sis­sa olleen itseni.”

Henkilöstö

Mika Tenetz

- Yhtei­sö­pe­da­go­gi AMK

- Pas­to­raa­li­työn ja joh­ta­mi­sen MA

- Rat­kai­su­kes­kei­sen kris­til­li­sen tera­pian (RKT) opiskelija

- 20 vuot­ta nuo­ri­so­työ­ko­ke­mus­ta eri­lai­sis­sa ympäristöissä

- Seik­kai­lu­kas­va­tus lähel­lä sydäntä

- Har­ras­tuk­si­na moot­to­ri­pyö­räi­ly, maas­to­pyö­räi­ly ja lenkkeily

 

Ronja

Apu­val­men­ta­ja­na toi­mii sovit­taes­sa pian 12-vuo­tias val­koi­nen pai­men­koi­ram­me Ron­ja, joka on erit­täin ihmi­sys­tä­väl­li­nen. Se pai­men­taa lau­maa ja ottaa huo­mioon jokai­sen muka­na ole­van tar­kis­taen, että onko jokai­sel­la kaik­ki hyvin.

Kii­tos täs­tä lei­ris­tä. Olen kaik­kien kes­kus­te­lu­jen myö­tä oppi­nut näke­mään, että mun elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas, enkä saa heit­tää sitä huk­kaan. Tämän takia olen päät­tä­nyt suun­na­ta koh­ti rai­tis­ta elä­mää. Vie­lä ker­ran kiitos!