Luontoliikunta

 

 

Mieli paremmaksi liikkumalla luonnossa

 
Luon­to­lii­kun­nal­la tar­koi­te­taan mitä tahan­sa luon­nos­sa tapah­tu­vaa lii­kun­taa. Ylei­sim­piä lii­kun­nan muo­to­ja ovat käve­ly, maas­to­pyö­räi­ly, ret­kei­ly, melon­ta, kii­pei­ly ja vaik­ka­pa mar­jas­tus. On sit­ten mikä tahan­sa tapa­si liik­kua luon­nos­sa, niin tär­kein­tä on läh­teä liik­keel­le. Luon­to­lii­kun­nan hyö­ty­jä ovat mm:
 
  • Mie­len­vir­key­den lisääntyminen
  • Hapen­o­ton parantuminen
  • Koor­di­naa­tion parantuminen
  • Lihak­sis­ton kehittyminen
  • Kes­kit­ty­mis­ky­vyn paraneminen
  • Uusien tai­to­jen oppi­mi­nen (esi­mer­kik­si uuden lajin opettelussa)

Luon­to­lii­kun­nal­la on todet­tu ole­van monia mie­len­ter­veyt­tä kohen­ta­via vai­ku­tuk­sia. Lii­kun­nan ei tar­vit­se olla rei­pas­ta tai ras­kas­ta. Pää­asia on, että lii­kut ulko­na luon­nos­sa sinul­le sopi­val­la tavalla.

Mika Tenetz

Mika Tenetz

Luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jä (opis­ke­li­ja)

 

Opis­ke­len täl­lä het­kel­lä Suo­men Urhei­luo­pis­tos­sa Vie­ru­mäel­lä Luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jäk­si Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­nos­sa. Tavoit­tee­na­ni on val­mis­tua syk­syl­lä 2023. Olen itse har­ras­ta­nut ret­kei­lyä, kii­pei­lyä, melon­taa, maas­to­pyö­räi­lyä ja kuu­lu­nut mm. Suo­men Sur­vi­val Kil­taan. Unel­ma­ni on yhdis­tää luon­to­lii­kun­ta työ­noh­jauk­seen tai tera­pia­työ­hön, mut­ta voit myös tila­ta minul­ta suo­raan itsel­le­si tai ryh­mäl­le­si luon­to­lii­kun­ta­ta­pah­tu­man, päi­vän tai vaik­ka vain muu­ta­man tun­nin ret­ken. Myös luen­not luon­to­lii­kun­nan hyö­dyis­tä ovat mahdollisia. 

Kun aloi­tin lii­kun­nan Mikan kans­sa, masen­nus­pis­tee­ni oli­vat lähes 40. Sään­nöl­lis­ten tapaa­mis­ten, luon­nos­sa tapah­tu­nei­den ret­kien ja kes­kus­te­lu­jen myö­tä pis­tee­ni oli­vat vuo­den aika­na las­ke­neet ja teh­tyä­ni BDI 21 -tes­tin, luke­mak­si tuli vain 17. Olen todel­la tyy­ty­väi­nen saa­maa­ni tukeen ja löy­sin itsel­le­ni sopi­van tavan har­ras­taa lii­kun­taa. Elä­mää­ni on tul­lut uut­ta toi­voa ja uskon saa­vut­ta­va­ni opis­ke­le­ma­ni tavoitteen.”