Sielunhoito­terapia

Kii­tos ymmär­ryk­ses­tä ja armon välit­tä­mi­ses­tä! Hel­po­tus on niin suu­ri, ettei mei­naa käsittää!”

 

 

 

Sielunhoitoterapia

Sie­lun­hoi­to­te­ra­pia voi tul­la kysy­myk­seen sil­loin kun haluat poh­tia asioi­ta hen­gel­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta eikä sinul­la ole tar­vet­ta pitem­pään psy­ko­te­ra­pi­aan. Sie­lun­hoi­to­te­ra­pia on yhdis­tel­mä psy­ko­lo­gi­aa ja hen­gel­li­syyt­tä. Sie­lun­hoi­to­te­ra­pias­sa voi­daan käyt­tää samo­ja rat­kai­su­kes­kei­siä tera­pie­me­ne­tel­miä kuin lyhyt­te­ra­pias­sa, mut­ta nii­hin on yhdis­tet­ty hen­gel­li­nen ele­ment­ti ja hoi­ta­va rukous. Minul­la on myös sie­lun­hoi­to­te­ra­peu­tin (CHC) / rat­kai­su­kes­kei­sen kris­ti­li­sen tera­peu­tin päte­vyys, joten tämä­kin lähes­ty­mis­ta­pa on mah­dol­li­nen, mikä­li sinä asiak­kaa­na sen koet hyväksi.

Voim­me sopia sinun aika­tau­lusi ja tavoit­tei­de­si mukai­sen käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on ensi­si­jai­ses­ti Vaa­sas­sa ja Isos­sa­ky­rös­sä, mut­ta myös etäis­tun­to on mahdollinen.

Tera­pia­ta­paa­mi­set on myös mah­dol­lis­ta jär­jes­tää luon­nos­sa kävel­len tai nuo­tiol­la istuen, mikä­li se sinul­le on luonteenomaisempaa.

Käyn­tien tavoit­teet ja sisäl­tö mää­räy­ty­vät tavot­tei­de­si ja toi­veit­te­si mukaisesti.

Vas­taa­no­tol­le pää­set ilman lähe­tet­tä 1-2 vii­kon sisäl­lä yhtey­de­no­tos­ta. Käyn­neis­tä ei teh­dä mer­kin­tää jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon rekis­te­riin. Toi­min­ta on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja vaitiolovelvollista.

 

Hin­ta:

45 min 50€
60 min 65€
90 min 85€

Hin­nat sisäl­tä­vät alv.24%