Lyhytterapia

 

 

Lyhytterapiaa luottamuksella

 

Lyhyt­te­ra­pial­la voit saa­da apua arjen haas­tei­siin ja sii­tä voi olla lyhyes­sä­kin ajas­sa apua, mikä­li ongel­mat eivät ole kas­va­neet kroonisiksi.

Lyhyt­te­ra­pia sopii sinul­le, joka…

- Haet apua ajoissa

- Haluat sitou­tua terapiaan

- Haluat löy­tää rat­kai­su­ja elämään

- Olet kiin­nos­tu­nut mie­len toi­min­nas­ta ja olet val­mis käsit­te­le­mään asioi­ta tera­peu­tin kanssa

- Haet apua riit­tä­vän rajal­li­siin haasteisiin

Lyhyt­te­ra­pias­sa pyri­tään käsit­te­le­mään mak­si­mis­saan yhtä tai kah­ta ongel­maa ker­ral­laan ja rat­kai­su­kes­kei­ses­sä lyhyt­te­ra­pias­sa kes­ki­ty­tään rat­kai­sui­hin ongel­mien sijaan. Ongel­mat tun­nis­te­taan, mut­ta nii­den selät­tä­mi­seen etsi­tään voi­ma­va­ro­ja ja ratkaisuja.

Voim­me sopia sinun aika­tau­lusi ja tavoit­tei­de­si mukai­sen käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on ensi­si­jai­ses­ti Vaa­sas­sa ja Isos­sa­ky­rös­sä, mut­ta myös etäis­tun­to on mahdollinen.

Tera­pia­ta­paa­mi­set on myös mah­dol­lis­ta jär­jes­tää luon­nos­sa kävel­len tai nuo­tiol­la istuen, mikä­li se sinul­le on luonteenomaisempaa.

Käyn­tien tavoit­teet ja sisäl­tö mää­räy­ty­vät tavot­tei­de­si ja toi­veit­te­si mukaisesti.

Vas­taa­no­tol­le pää­set ilman lähe­tet­tä 1-2 vii­kon sisäl­lä yhtey­de­no­tos­ta. Käyn­neis­tä ei teh­dä mer­kin­tää jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon rekis­te­riin. Toi­min­ta on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja vaitiolovelvollista.

 

Hin­ta:

45 min 50€
60 min 65€
90 min 85€

Hin­nat sisäl­tä­vät alv.24%

Opiskelija tai työtön alle 29-vuotias nuori

Jos asut Poh­jan­maal­la tai Ete­lä-Poh­jan­maal­la ja jokin seu­raa­vis­ta kuvaa tilannettasi

 • Arjen kans­sa haasteita
 • Opis­ke­lu ei oikein suju tai et tie­dä mitä opiskelisit
 • Asiat pai­na­vat mieltä
 • Unet­to­muus vaivaa
 • Tule­vai­suus huolettaa
 • Tun­teet ovat myl­ler­ryk­ses­sä, etkä tie­dä mitä tekisit

Aga­pe-val­men­nus ja minä rat­kai­su­kes­kei­se­nä tera­peut­ti­na haluan olla muka­na pur­ka­mas­sa mie­len­ter­vey­den taakkaa.

Tar­joan rat­kai­su­kes­keis­tä lyhyt­te­ra­pi­aa Ete­lä-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan opis­ke­li­joil­le ja työt­tö­mil­le nuo­ril­le alen­net­tuun hintaan.

Vas­taan­ot­to­ni on Isos­sa­ky­rös­sä ja Vaa­sas­sa. Tar­kem­mat osoit­teet löy­dät  alempaa.

45 min 30€

90min 45€

Hin­nat sisäl­tä­vät alv24%

Halu­tes­sa­si tapaa­mi­nen voi­daan jär­jes­tää myös ulko­na yhdis­täen luon­to­lii­kun­taa ja keskusteluapua.

Kun otat yhteyt­tä, niin puhe­li­mes­sa kyse­len seu­raa­via asioita:

 • Taus­ta­tie­dot ja mah­dol­li­sis­ta hoitokontakteista
 • Toi­vees­ta­si tapaa­mis­pai­kan suhteen
 • Hie­man aja­tuk­sia­si tera­pias­ta ja miten toi­voi­sit tilan­tee­si muuttuvan
 • Aja­tuk­sia­si tera­pian kestosta
 • Sovim­me ensim­mäi­sen tapaa­mi­sen, jos­sa sovi­taan tar­kem­min tavoit­teis­ta ja tera­pian kestosta.

Vaa­san vas­taan­o­ton osoi­te: Sepän­ky­län­tie 4, 65100 Vaasa

Ison­ky­rön vas­taan­o­ton osoi­te: Poh­jan­ky­rön­tie 135C 61500 Isokyrö

Minul­la on hyvin tilaa täl­lä het­kel­lä kalen­te­ris­sa, joten sinun ei tar­vit­se jän­nit­tää, että jou­dut­ko odot­ta­maan  aikaa pitkästi. 

 

 

 

 

Mika Tenetz

Mika Tenetz

Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhytterapeutti 

 

Olen käy­nyt rat­kai­su­kes­kei­sen lyhyt­te­ra­peut­ti- ja työ­noh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen Kris­til­li­ses­sä tera­piains­ti­tuu­tis­sa. Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti-kou­lu­tuk­se­ni (60op) sisäl­si 30op psy­ko­te­ra­peut­ti­set valmiudet.

Tera­peut­ti­na olen kuun­te­le­va ja läs­nä­ole­va. Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia ei kui­ten­kaan ole vain kuun­te­lua eikä var­sin­kaan ongel­mas­sa vel­lo­mis­ta, vaan se on myös ongel­man muut­ta­mis­ta tavoit­teek­si. Kuun­te­lun lisä­ki käy­tän mie­lel­lä­ni ongel­man ulkois­ta­mi­seen esi­nei­tä, kort­te­ja, fläp­pia ja mil­loin mitä­kin, joka saa aikaan uusia näkö­kul­mia käsit­teil­lä ole­vaan ongelmaan.

Uskon muu­tok­seen ja aivo­jen oppi­mis­ky­kyyn. Uskon sii­hen, että muut­ta­mal­la näkö­kul­maa, teke­mäl­lä asioi­ta uudel­la taval­la ver­rat­tu­na ongel­man aiheut­ta­miin toi­min­ta­ta­poi­hin, voi myös toi­pua men­nei­syy­den haa­vois­ta, vaik­ka usein ne vaa­ti­vat pitem­pää pro­ses­sia. Uskon sii­hen, että kukaan ei ole men­nei­syy­ten­sä van­ki ja aina on mah­dol­lis­ta saa­da onnel­li­nen lap­suus, kuten Ben Fur­man­kin on kir­joit­ta­nut. Nykyi­set ongel­mat eivät vält­tä­mät­tä aina joh­du men­nei­syy­den koke­muk­sis­ta. Jos­kus nykyi­set ongel­mat joh­tu­vat vain tämän het­ken tilan­tees­ta tai elä­män­ta­vois­ta. Oma ajat­te­lu, tun­teet ja toi­min­ta voi­vat jos­kus olla niin sulau­tu­ne­na yhteen, että ihmi­nen ei löy­dä sii­tä sol­mus­ta ulos. Täs­sä rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia voi aut­taa pie­nin aske­lin eteenpäin.