Blogi

Kolmen kuukauden jälkeen

Noin kol­me kuu­kaut­ta on kulu­nut sii­tä, kun pää­tin kes­kit­tyä yri­tyk­se­ni nykyi­siin pal­ve­lui­hin ja lopet­taa Nuot­ti-val­men­nuk­sen teke­mi­sen yri­tys­so­pi­muk­sel­la. Kan­nat­ti­ko se? En vie­lä tie­dä. Aika on kulu­nut asia­kas­han­kin­nan ja mark­ki­noin­nin teke­mi­ses­sä, ver­kot­tu­mi­ses­sa, sosi­aa­li­sen median…

lue lisää

Hyvinvointia tuomassa

Hyvin­voin­tiin liit­tyy monia osa-aluei­ta. Hen­ki­nen, fyy­si­nen, psyk­ki­nen, sosi­aa­li­nen ja voi­sin sanoa, että hen­gel­li­nen hyvin­voin­ti vai­kut­ta­vat toi­siin­sa. Toki joku ihmi­nen ei koe itse­ään lain­kaan hen­gel­li­sek­si, ehkä kor­kein­taan hen­ki­sek­si. Olem­me kui­ten­kin koko­nai­suuk­sia riippumatta…

lue lisää

Uusien tuulien puhaltaessa

Men­nyt syk­sy on ollut uudis­tus­ten aikaa. Val­mis­tuin rat­kai­su­kes­kei­sek­si työ­noh­jaa­jak­si ja juu­ri ennen sitä aloi­tin opis­ke­lun Vie­ru­mäel­lä tavoit­tee­na­ni val­mis­tua vuo­den pääs­tä Lii­kun­ta­neu­vo­jak­si (AT) Luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jä -kou­lu­tuk­ses­ta. Jotain tuli siis val­miik­si ja jotain alkoi. Näin on käynyt…

lue lisää
Tiedätkö kuka sinä syvimmiltäsi olet? Löydä itsesi!

Tiedätkö kuka sinä syvimmiltäsi olet? Löydä itsesi!

Mil­loin olet vii­mek­si miet­ti­nyt, kuka sinä todel­la olet? Jos et ole miet­ti­nyt, niin haluan antaa sinul­le teh­tä­vän: Varaa aikaa puo­li­sen tun­tia hil­jai­ses­sa pai­kas­sa, esi­mer­kik­si met­sä, laa­vu, hil­jai­nen huo­ne. Etsi muka­va asen­to ja anna hen­gi­tyk­se­si tasaan­tua tasai­sek­si. Anna sen hiljentyä…

lue lisää
Ongelman ulkoistaminen esineellä eli miten käytän omaan Aarrearkkuani

Ongelman ulkoistaminen esineellä eli miten käytän omaan Aarrearkkuani

Jos­kus asiois­ta puhu­mi­nen on vai­ke­aa. Eten­kin vai­kei­ta asioi­ta on han­ka­la sanoit­taa. Esi­neel­lä on jos­kus hel­pom­pi kuva­ta koke­mus­ta. Esi­neil­lä on hel­pom­pi kuva­ta ihmis­ten väli­siä suh­tei­ta ja myös saa­da nii­hin uusia näkö­kul­mia. Kun valit­set esi­neen jon­kin asian, tun­teen tai kokemuksen…

lue lisää

Sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi

Tou­ko­kuus­sa 2019 en oli­si iki­nä ihan hel­pol­la usko­nut, että jonain päi­vä­nä oli­sin kokoai­kai­nen yrit­tä­jä. Yri­tyk­sen nimi minul­la oli jo mie­les­sä, se oli siel­lä kum­mi­tel­lut jo vuo­sia. Haa­ve vain oli toteu­tu­mat­ta. Kesä­kuus­sa 2019 jätin jat­ka­mat­ta mää­rä­ai­kai­ses­sa han­ke­pääl­li­kön pes­tis­sä­ni ja jäin…

lue lisää