Ongelman ulkoistaminen esineellä eli miten käytän omaan Aarrearkkuani

17.10.2021

Jos­kus asiois­ta puhu­mi­nen on vai­ke­aa. Eten­kin vai­kei­ta asioi­ta on han­ka­la sanoittaa.
🟩 Esi­neel­lä on jos­kus hel­pom­pi kuva­ta kokemusta.
🟦 Esi­neil­lä on hel­pom­pi kuva­ta ihmis­ten väli­siä suh­tei­ta ja myös saa­da nii­hin uusia näkökulmia.
🟧 Kun valit­set esi­neen jon­kin asian, tun­teen tai koke­muk­sen sanoit­ta­mi­seen, ulkois­tat asian. Näet asian eri taval­la. Tämä jäsen­tää aja­tuk­sia, aut­taa ymmär­tä­mään omia tun­tei­ta, ihmis­suh­tei­ta ja tapah­tu­mia. Ne eivät ole enää yhte­nä möyk­ky­nä sisäl­lä­si. Näet ne irral­li­si­na itsestäsi.
🟪 Lisäk­si aar­rear­kun esi­neet ovat kau­nii­ta ja puhut­te­le­via jo sinäl­lään. Nii­tä on muka­va pen­koa ja hymy nousee huu­lil­le. Saat­taa tul­la kyy­ne­leet­kin, jon­kin esi­neen tuo­des­sa muis­ton. Ne pysäyt­tä­vät miet­ti­mään, mutus­te­le­maan, tun­te­maan ja toimimaan.
Aivan ehdot­to­mas­ti yksi suo­sik­ki­ni rat­kai­su­kes­kei­sis­tä työ­ka­ka­luis­ta, joi­ta käy­tän val­men­nuk­sis­sa. Ja tule­vai­suu­des­sa lyhytterapeuttina.tuntee