Uusien tuulien puhaltaessa

13.12.2022

Men­nyt syk­sy on ollut uudis­tus­ten aikaa. Val­mis­tuin rat­kai­su­kes­kei­sek­si työ­noh­jaa­jak­si ja juu­ri ennen sitä aloi­tin opis­ke­lun Vie­ru­mäel­lä tavoit­tee­na­ni val­mis­tua vuo­den pääs­tä Lii­kun­ta­neu­vo­jak­si (AT) Luon­to­lii­kun­nan edis­tä­jä -kou­lu­tuk­ses­ta. Jotain tuli siis val­miik­si ja jotain alkoi.

Näin on käy­nyt myös yri­tyk­se­ni pal­ve­lu­va­li­kos­sa. Mar­ras­kuun aika­na vah­vis­tui se, että pää­tin kes­kit­tyä rat­kai­su­kes­kei­seen tera­pi­aan ja työ­noh­jauk­seen sekä Muk­suop­pi­me­ne­tel­mään. Tämä tar­koit­ti sitä, että Nuot­ti-val­men­nus lak­ka­si enkä enää tee sitä yri­tyk­se­ni kaut­ta. Nuot­ti-val­men­nus oli antoi­sa koke­mus ja sen kaut­ta opin yhä enem­män yksi­lö­oh­jauk­ses­ta ja -val­men­nuk­ses­ta. Opin myös pal­jon amma­til­li­ses­ta kun­tou­tuk­ses­ta ja sen tavotteista.

Aika­ni kui­ten­kin kului pit­kien ajo­mat­ko­jen myö­tä maan­tiel­lä, enkä ehti­nyt enkä jak­sa­nut kes­kit­tyä yri­tyk­se­ni kehit­tä­mi­seen sen ydin­pal­ve­lui­den osal­ta. Mie­les­sä­ni oli usein koti­si­vu­jen muok­kaa­mi­nen, asia­kas­han­kin­ta ja mark­ki­noin­ti, mut­ta kos­ka koin, ettei minul­la oli­si ollut edes aikaa tai voi­ma­va­ro­ja Nuot­ti-val­men­nuk­sen lisäk­si ottaa vas­taan työ­noh­jaus­asiak­kai­ta tai tera­pia-asiak­kai­ta, niin kes­ki­tyin Nuotti-valmennuksiin.

Muu­tos haas­taa, mut­ta myös mah­dol­lis­taa. Olen nyt elä­nyt kak­si viik­koa innos­tuk­sen ja kau­hun tasa­pai­nos­sa. Olen suun­ni­tel­lut mark­ki­noin­tia, asia­kas­han­kin­taa ja toi­min­taa muu­ten­kin. Olen akti­voi­tu­nut Lin­ke­di­nis­sä ja osal­lis­tu­nut eri­lai­siin kes­kus­te­lui­hin ja se on ollut erit­täin innos­ta­vaa. Olen löy­tä­nyt uusia kon­tak­te­ja ja sosi­aa­li­sen median tili­ni ovat sel­väs­ti akti­voi­tu­neet, nii­hin on tutus­tut­tu ja sitou­dut­tu aikai­sem­paa enemmän.

Toi­saal­ta samaan aikaan vähän pelot­taa, kos­ka Nuot­ti-val­men­nuk­sen myö­tä läh­ti pois myös pää­toi­meen­tu­lo­ni. Tämä luo aika pal­jon pai­nei­ta. En kui­ten­kaan ole kovin huo­lis­sa­ni, kos­ka uskon uut­te­ral­la työs­ken­te­lyl­lä ja mark­ki­noil­la ole­van vai­ku­tuk­sia. Uskon myös omaan osaa­mi­see­ni sekä tera­pia että työ­noh­jaus­työs­sä. Jat­kos­sa tulen­kin yri­tyk­se­ni toi­mia­lu­een tee­mois­ta jul­kai­se­maan blo­giin aja­tuk­sia ja havaintoja.

Täl­lä vii­kol­la aloi­tin tera­pia­vas­taan­o­ton pit­käs­tä aikaa myös Vaa­sas­sa Tera­pia­kes­kus Ava­ran tilois­sa. Tämä on ilah­dut­ta­nut minua suu­res­ti. Pidin har­joi­tus­vas­taan­ot­to­ja samas­sa tilas­sa, kun vie­lä opis­ke­lin rat­kai­su­kes­kei­sek­si tera­peu­tik­si ja nyt olen saa­nut pala­ta. Minul­la on vas­taan­ot­to myös Isos­sa­ky­rös­sä ja nämä sei­kat tuo­vat minul­le myös iloa ja toi­voa. Täs­tä on hyvä men­nä koh­ti jou­lua ja vuodenvaihdetta.