Kolmen kuukauden jälkeen

02.03.2023

Noin kol­me kuu­kaut­ta on kulu­nut sii­tä, kun pää­tin kes­kit­tyä yri­tyk­se­ni nykyi­siin pal­ve­lui­hin ja lopet­taa Nuot­ti-val­men­nuk­sen teke­mi­sen yri­tys­so­pi­muk­sel­la. Kan­nat­ti­ko se? En vie­lä tie­dä. Aika on kulu­nut asia­kas­han­kin­nan ja mark­ki­noin­nin teke­mi­ses­sä, ver­kot­tu­mi­ses­sa, sosi­aa­li­sen median päi­vit­tä­mi­ses­sä ja järkeistämisessä.

Tämän lisäk­si olen kes­kit­ty­nyt lii­kun­taan, luo­nut Tik­Tok-tilin yri­tyk­sel­le ja opis­kel­lut opin­to­ja­ni Lii­kun­ta­neu­vo­jak­si. Olem­me tul­leet toi­meen, kos­ka onnek­si vai­mo­ni on myös yrit­tä­jä ja saim­me vii­me syk­syn aika­na sääs­töön tulo­ja, kii­tos myös veron­pa­lau­tus­ten. Suun­ni­tel­ma­ni ei ihan ole toteu­tu­nut sel­lai­se­na kuin sen oli­sin toi­vo­nut toteu­tu­van, mut­ta asiak­kai­ta työ­noh­jauk­seen­kin on alka­nut tulemaan.

Totuus on kui­ten­kin vie­lä se, että ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen, ei näil­lä asia­kas­mää­ril­lä vie­lä itse­ään elä­tä. Kau­ka­na sii­tä. Juu­ri ja juu­ri saan täl­lä het­kel­lä yri­ty­uk­sen kulut mak­set­tua. Palk­kaa itsel­le­ni en ole nos­ta­nut käy­tän­nös­sä jou­lu­kuun jäl­keen. Vaik­ka suh­tau­dun tilan­tee­seen opti­mis­ti­ses­ti ja minul­la on hyvä oma työ­noh­jaa­ja, joka valaa luot­ta­mus­ta tule­vaan, vai­mo­ni valaa luot­ta­mus­ta asioi­den suju­mi­seen, niin on päi­viä, jol­loin ei niin pal­jon nau­ra­ta tämä pää­tös luo­pua suht var­mas­ta toi­mek­sian­nos­ta ja tulonlähteestä.

Mitä hyvää muu­tos on tuo­nut? Olen pääs­syt sisään oman alu­een Yrit­tä­jä-yhdis­tys­ten toi­min­taan, olen men­to­ri­na yrit­tä­jyyt­tä suun­nit­te­le­val­le nuo­rel­le ja olen oppi­nut pal­jon yrit­tä­jyy­des­tä lisää. Enem­män kuin oli­sin oppi­nut teke­mäl­lä tun­ti­ve­loi­tuk­sel­la Nuot­ti-val­men­nuk­sia toi­sel­le yri­tyk­sel­le. Tus­kin oli­sin panos­ta­nut näin pal­jon omaan yri­tyk­see­ni, ellen oli­si uskal­ta­nut irrot­tau­tua tuntityöstä.