Tiedätkö kuka sinä syvimmiltäsi olet? Löydä itsesi!

17.10.2021

Mil­loin olet vii­mek­si miet­ti­nyt, kuka sinä todel­la olet?

Jos et ole miet­ti­nyt, niin haluan antaa sinul­le tehtävän:

  1. Varaa aikaa puo­li­sen tun­tia hil­jai­ses­sa pai­kas­sa, esi­mer­kik­si met­sä, laa­vu, hil­jai­nen huone.
  2. Etsi muka­va asen­to ja anna hen­gi­tyk­se­si tasaan­tua tasai­sek­si. Anna sen hil­jen­tyä rau­hal­li­sek­si ryt­mik­si. Kysy sit­ten itseltäsi:
  3. Kuka olet riip­pu­mat­ta kai­kis­ta ihmissuhteistasi?
Älä stres­saa “oikean” vas­tauk­sen nopeas­ta löy­ty­mi­ses­tä. Pro­ses­si kes­tää pitem­pään. Jo pelk­kä kysy­mi­nen on erit­täin arvo­kas­ta, sil­lä se käyn­nis­tää sisäi­sen pro­se­sin sinus­sa, joka joh­taa lopul­ta vas­tauk­se­si syntymiseen.
Antoi­saa tutkimusmatkaa!
Läh­de: Yvon­ne Dolan, Pie­ni askel. Tie hyvään elä­mään trau­maat­ti­sen koke­muk­sen jälkeen.