Sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi

25.08.2021

Tou­ko­kuus­sa 2019 en oli­si iki­nä ihan hel­pol­la usko­nut, että jonain päi­vä­nä oli­sin kokoai­kai­nen yrit­tä­jä. Yri­tyk­sen nimi minul­la oli jo mie­les­sä, se oli siel­lä kum­mi­tel­lut jo vuo­sia. Haa­ve vain oli toteu­tu­mat­ta. Kesä­kuus­sa 2019 jätin jat­ka­mat­ta mää­rä­ai­kai­ses­sa han­ke­pääl­li­kön pes­tis­sä­ni ja jäin keik­ka­työn­te­ki­jäk­si las­ten­suo­je­luun ja samal­la suun­nit­te­lin Aga­pe-val­men­nuk­sen net­ti­si­vu­ja, lii­kei­de­aa ja poh­dis­ke­lin toiminta-ajatusta.

Työs­ken­te­lin sijai­se­na las­ten­suo­je­lun asu­mi­syk­si­köis­sä ja syk­syl­lä 2020 kes­kel­lä koro­naa hain tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaa vakans­sia saa­den sen. Sil­lon ajat­te­lin, että tai­taa­pa yri­tys­toi­min­ta olla ohi osal­ta­ni tai aina­kin pit­käl­lä tauol­la. Näin ei kui­ten­kaan käy­nyt. Opis­ke­len  rat­kai­su­kes­kei­sek­si kris­til­li­sek­si tera­peu­tik­si tai rat­kai­su­kes­kei­sek­si tera­peu­tik­si (riip­puen kon­teks­tis­ta) ja sen aika­na tutus­tuin Muk­suop­piin. Innos­tuin sii­tä ja aloin opis­kel­la samal­la Muk­suop­pia tavoit­tee­na val­mis­tua myös ser­ti­fioi­duk­si Muk­suop­pi-ohjaa­jak­si. Pää­tin olla lait­ta­mat­ta fir­maa paket­tiin. Ajat­te­lin, että kat­so­taan vie­lä vähän aikaa.

Jou­lu­kuun lopus­sa näin, että Val­men­nus­kes­kus Public hakee Nuot­ti-val­men­ta­jia. Lai­toin säh­kö­pos­tia ja ker­roin, että minul­la on täl­lai­nen yri­tys, työs­ken­te­len las­ten­suo­je­lus­sa ja olen teh­nyt nuo­ri­so­työ­tä vuo­des­ta 1999 asti ja oli­sin kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan lisää. Siel­tä vas­tat­tiin, että hom­maa voi teh­dä myös yri­tys­poh­jai­ses­ti ja pyy­det­tiin lait­ta­maan hake­mus. Tam­mi­kuus­sa pie­nen vapaan jäl­keen lai­toin hake­muk­sen ja niin sii­nä kävi, että minus­ta tuli Nuot­ti-val­men­ta­ja, joka työs­ken­te­lee Ete­lä-Poh­jan­maan alu­eel­la yrityssopimuksella.

Samaan aikaa kuu­lin, että start­ti­ra­haa voi saa­da myös sivu­to­mi­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä siir­ryt­täes­sä kokoai­kai­sek­si. Pää­tin lait­taa start­tia­ra­ha­ha­ke­muk­sen tulil­le ja ilmoi­tin työ­nan­ta­jal­le­ni, että saat­taa olla että siir­ryn kokoai­kai­sek­si yrit­tä­jäk­si, kos­ka se oli start­ti­ra­han edel­ly­tys. Ja niin­hän sii­nä kävi. Sain myön­tei­sen pää­tök­sen, irti­sa­noin itse­ni palk­ka­työs­tä ja 26.3.2021 siir­ryin kokoai­kai­sek­si yrittäjäksi.

Alku­vii­kos­ta täyt­te­lin start­ti­ra­han jat­ko­ha­ke­muk­sen ja tänään soi­tet­tiin Te-toi­mis­tos­ta kos­kien jat­ko­ha­ke­mus­ta. Lop­pu­tu­le­ma oli se, että yri­tys­toi­min­ta­ni on kas­va­nut vii­des­sä kuu­kau­des­sa sen ver­ran, että hei­dän pitää evä­tä jat­ko­ha­ke­mus, mut­ta omal­la taval­laan tämä oli myös ilo­uu­ti­nen. Oli hie­noa saa­da posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, kan­nus­tus­ta ja myös hyviä jat­koi­deoi­ta yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Vir­kai­li­ja oli myös innois­saan Ben Fur­ma­nin Muk­suo­pis­ta ja Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tis­ta. Niin minä­kin olen.

Ilmoi­tus sai minut myös vih­doin aloit­ta­maan tämän blo­gin. Tosin sii­hen vai­kut­ti myös säh­kö­pos­ti kos­kien Mutaa ja mes­ta­ri­teos -power­point­tia­ni ja net­ti­si­vuil­la­ni vie­rai­lua ja sitä, että tämän väli­leh­ti oli ollut pit­kään tyh­jä. Edel­lä mai­ni­tus­ta aihees­ta tul­lee jat­kos­sa aina­kin muu­ta­ma blogikirjoitus.