Työnohjaus

Agape-valmennuksen työnohjaus on ratkaisukeskeistä ja valmennuksellista

 

Aga­pe-val­men­nuk­sen työ­noh­jaus on rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­nuk­sel­lis­ta. Työ­noh­jaus aut­taa löy­tä­mään työyh­tei­sön vahvuudet.

Työ­noh­jauk­ses­ta on tut­ki­tus­ti hyö­tyä työ­hy­vin­voin­tiin ja työn mie­lek­kyy­teen. Sen kaut­ta voi­daan kehit­tää osaa­mis­ta ja omaa työ­hy­vin­voin­tia. Se aut­taa jak­sa­maan ja lisää työyh­tei­sön tuottavuutta.

Työ­noh­jaus ei kui­ten­kaan ole työn teke­mi­seen liit­ty­vää neu­von­taa vaan yhdes­sä työ­noh­jaa­jan kans­sa etsit rat­kai­su­ja omiin miel­tä­si askar­rut­ta­viin tilan­tei­siin työyh­tei­sös­sä. Voit kai­va­ta työ­noh­jaus­ta muu­tos­ti­lan­tees­sa, työn kuor­mi­tuk­sen lisään­nyt­tyä tai miet­ties­sä­si uravalintaasi. 

Työyh­tei­sö voi kai­va­ta työ­noh­jaus­ta samoin muu­tos­ti­lan­tees­sa, oppiak­seen työyh­tei­sön eri­lai­sis­ta roo­leis­ta ja kes­ki­näi­ses­tä oppi­mi­ses­ta. Par­haim­mil­laan työ­noh­jaus lisää työyh­tei­sön sisäis­tä ymmär­rys­tä suh­tees­sa perus­teh­tä­vään ja lisää yhtei­sön työhyvinvointia. 

Aga­pe-val­men­nuk­sen työ­noh­jaus on luo­ne­teel­taan rat­kai­su­kes­keis­tä. Työ­noh­jauk­ses­sa tun­nis­te­taan sol­mu­koh­tia, joi­hin halu­taan muu­tos­ta. Työs­ken­te­ly on dia­lo­gis­ta ja yhteis­työ­tä työ­noh­jaa­jan ja ohjat­ta­van välil­lä. Työs­ken­te­lys­sä ede­tään pie­niin aske­lin koh­ti posi­tii­vis­ta muu­tos­ta. Sii­nä luo­daan toi­voa, etsi­tään uusia näkö­kul­mia työ­hön ja työyh­tei­söön ja voi­maan­nu­taan sekä oival­le­taan uusia asioi­ta ja tun­nis­te­taan jo ole­mas­sa ole­via vahvuuksia.

Työ­no­jaus voi tapah­tua Vaa­san tai Ison­ky­rön tilois­sa, yri­tyk­se­si tilois­sa tai vaik­ka luon­nos­sa. Myös etä­ta­paa­mi­set ovat mahdollisia. 

Minul­la on työ­ura­ni kaut­ta koke­mus­ta mm. nuo­ri­so­työs­tä ja haas­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien nuor­ten ohjaa­mi­ses­ta. Samoin minul­la on työ­ko­ke­mus­ta las­ten­suo­je­lu­työs­tä ja työs­ken­te­lys­tä las­ten­suo­je­lun asumisyksikössä.

Amma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen kaut­ta olen saa­nut ohjaa­mis­ko­ke­mus­ta haas­ta­vas­sa tilan­tees­sa ole­vien nuor­ten aikuis­ten yksi­lö­val­men­nuk­ses­ta ja tulok­si­na voi­daan mai­ni­ta masen­nusoi­rei­den alen­tu­mis­ta, opis­ke­lu­kun­toon kun­tou­tu­mis­ta ja jopa työllistymistä.

Ennen­kaik­kea minul­la koke­mus­ta on työs­ken­te­lys­tä, jon­ka kaut­ta asia­kas on löy­tä­nyt posi­tii­vi­sia rat­kai­su­ja elä­mään­sä. Täs­tä on hyö­tyä myös työ­noh­jaa­ja­na toimimiseen.

 

 

Kysy lisä­tie­to­ja tai kysy tarjous!

 

 

 

 

 

 

Tää oli vähän niin kuin oli­si lait­ta­nut lat­tial­la sekai­sin olleen kir­ja­pi­non jär­jes­tyk­seen kirjahyllyyn.”

Meil­lä oli niin ras­kas kesä nuor­ten tilan­tei­den takia, etten tie­dä miten oli­sin jak­sa­nut tämän syk­syn, mut­ta tämän lyhyen­kin työ­noh­jauk­sel­li­sen val­men­nuk­sen jäl­keen näen taas työs­sä­ni toivoa.”