Työnohjaus

Agape-valmennuksen työnohjaus

Voi­daan­ko yri­tyk­ses­sä­si tai yhtei­sös­sä­si hyvin? Hie­noa! Sitä mikä toi­mii, kan­nat­taa jat­kaa. Sään­nöl­li­sel­lä työyh­tei­sön huol­lol­la ja työ­noh­jauk­sel­la taa­taan, että työyh­tei­sös­sä edel­leen­kin voi­daan hyvin ja työn pro­ses­sit toimivat.

Aga­pe-val­men­nuk­sen työ­noh­jaus on luo­ne­teel­taan rat­kai­su­kes­keis­tä. Rat­kai­su­kes­kei­syy­des­sä kes­ki­ty­tään ongel­mien sijaan rat­kai­sui­hin ja voi­ma­va­ro­jen löy­tä­mi­seen. Ongel­mat muu­te­taan tavoi­te­kie­lel­le ja tavoit­tei­den osal­ta etsi­tään kei­no­ja nii­hin pääsemiseen. 

 

 

Kysy lisä­tie­to­ja tai tilaa työnohjaus

 

 

 

 

 

 

Tää oli vähän niin kuin oli­si lait­ta­nut lat­tial­la sekai­sin olleen kir­ja­pi­non jär­jes­tyk­seen kirjahyllyyn.”

Meil­lä oli niin ras­kas kesä nuor­ten tilan­tei­den takia, etten tie­dä miten oli­sin jak­sa­nut tämän syk­syn, mut­ta tämän lyhyen­kin val­men­nuk­sen jäl­keen näen taas työs­sä­ni toivoa.”