Työnohjaus

Meil­lä oli niin ras­kas kesä nuor­ten tilan­tei­den takia, etten tie­dä miten oli­sin jak­sa­nut tämän syk­syn, mut­ta tämän lyhyen­kin työ­noh­jauk­sel­li­sen val­men­nuk­sen jäl­keen näen taas työs­sä­ni toivoa.”

Ratkaisukeskeinen ja valmennuksellinen työnohjaus keskittyy voimavaroihin ja ratkaisuihin ongelmien sijaan

 

Aga­pe-val­men­nuk­sen työ­noh­jaus on rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­nuk­sel­lis­ta. Sen tavoit­tee­na on aut­taa työyh­tei­söä löy­tä­mään omat vah­vuu­det, voi­ma­va­rat ja uusia näkö­kul­mia työ­hön. Tavoit­teet kui­ten­kin aina sovi­taan tar­kem­min työnohjauksessa.

Työ­noh­jauk­ses­ta on tut­ki­tus­ti hyö­tyä työ­hy­vin­voin­tiin ja työn mie­lek­kyy­teen. Sen kaut­ta voi­daan kehit­tää osaa­mis­ta ja omaa työ­hy­vin­voin­tia. Se aut­taa jak­sa­maan ja lisää työyh­tei­sön tuottavuutta.

Tyonoh­jauk­ses­ta voi olla apua seu­raa­vis­sa tilanteissa:

  • Työyh­tei­sö on muu­tok­sen edessä.
  • Haluat tut­kia työn aiheut­ta­mia tunteita
  • Haluat poh­tia omaa uraa ja työs­sä kehit­ty­mis­tä tai työhyvinvointiasi
  • Haluat löy­tää työ­hö­si uut­ta näkö­kul­maa, mut­ta et oikein tie­dä miten
  • Haluat esi­mie­he­nä, että työyh­tei­sös­sä­si val­lit­si­si posi­ti­vii­nen ja rat­kai­su­kes­kei­nen työte
  • Työ­nan­ta­ja­na haluat panos­taa työn­te­ki­jöi­de­si työhyvinvointiin

Työ­noh­jauk­ses­ta sovi­taan aina ensi­si­jai­ses­ti työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den kans­sa yhdes­sä. Työ­noh­jauk­sel­le sovi­taan kes­to ja tavoit­teet vii­meis­tään ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa. Työ­noh­jauk­ses­ta teh­dään yleen­sä kir­jal­li­nen sopimus.

Työ­noh­jaus ei ole työn teke­mi­seen liit­ty­vää neu­von­taa vaan yhdes­sä työ­noh­jaa­jan kans­sa etsit rat­kai­su­ja omiin miel­tä­si askar­rut­ta­viin tilan­tei­siin työyh­tei­sös­sä. Par­haim­mil­laan työ­noh­jaus lisää työyh­tei­sön sisäis­tä ymmär­rys­tä suh­tees­sa perus­teh­tä­vään ja lisää yhtei­sön työhyvinvointia.

Työ­noh­jauk­ses­sa tun­nis­te­taan sol­mu­koh­tia, joi­hin halu­taan muu­tos­ta. Työs­ken­te­ly on dia­lo­gis­ta ja yhteis­työ­tä työ­noh­jaa­jan ja ohjat­ta­van välil­lä. Työs­ken­te­lys­sä ede­tään pie­niin aske­lin koh­ti posi­tii­vis­ta muu­tos­ta. Sii­nä luo­daan toi­voa, etsi­tään uusia näkö­kul­mia työ­hön ja työyh­tei­söön ja voi­maan­nu­taan sekä oival­le­taan uusia asioi­ta ja tun­nis­te­taan jo ole­mas­sa ole­via vahvuuksia.

Työ­no­jaus voi tapah­tua Vaa­san tai Ison­ky­rön tilois­sa, yri­tyk­se­si tilois­sa tai vaik­ka luon­nos­sa. Myös etä­ta­paa­mi­set ovat mahdollisia.

Vaa­san vas­taan­o­ton osoi­te: Sepän­ky­län­tie 4, 65100 Vaasa

Ison­ky­rön vas­taan­o­ton osoi­te: Poh­jan­ky­rön­tie 135C 61500 Isokyrö

 

 

Mika Tenetz

Mika Tenetz

Rat­kai­su­kes­kei­nen työnohjaaja 

 

Minul­la on työ­ura­ni kaut­ta koke­mus­ta mm. nuo­ri­so­työs­tä ja haas­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien nuor­ten ohjaa­mi­ses­ta. Samoin minul­la on työ­ko­ke­mus­ta las­ten­suo­je­lu­työs­tä ja työs­ken­te­lys­tä las­ten­suo­je­lun asu­mi­syk­si­kös­sä. Amma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen kaut­ta olen saa­nut ohjaa­mis­ko­ke­mus­ta haas­ta­vas­sa tilan­tees­sa ole­vien nuor­ten aikuis­ten yksi­lö­val­men­nuk­ses­ta ja tulok­si­na voi­daan mai­ni­ta masen­nusoi­rei­den alen­tu­mis­ta, opis­ke­lu­kun­toon kun­tou­tu­mis­ta ja jopa työllistymistä.

Työ­noh­jaa­ja­na käy­tän koko opis­ke­lu- ja työ­his­to­ria­ni koke­mus­ta. Koke­mus eri­lais­ten yksi­löi­den ja ryh­mien ohjaa­mi­ses­ta on vah­vuu­te­ni. Jak­san innos­tua ja ihme­tel­lä ihmis­ten kykyä löy­tää vai­keis­sa­kin tilan­teis­sa rat­kai­su­ja ja voi­ma­va­ro­ja. Minua ilah­dut­taa aina, kun sil­miin syn­tyy oival­luk­sen valo ja näkee, kuin­ka ihmi­nen saa uut­ta vir­taa aja­tuk­siin ja läh­tee kur­kot­ta­maan koh­ti omia unel­mi­aan ja tavoitteitaan.

Muu­tok­sen näky­väk­si teke­mi­nen saa minut innos­tu­maan yhä uudes­taan ja uudes­taan. Olen näh­nyt mm. seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen kaut­ta, miten ihmi­sen elä­män suun­ta on saa­nut uuden suun­nan lyhyes­sä­kin ajas­sa. Kaik­ki ei ole tul­lut val­miik­si, mut­ta suun­ta on muut­tu­nut. Täl­lai­sel­le mat­kal­le on aina ilo läh­teä yhdessä.

 

 

Tää oli vähän niin kuin oli­si lait­ta­nut lat­tial­la sekai­sin olleen kir­ja­pi­non jär­jes­tyk­seen kirjahyllyyn.”