Hyvinvointia tuomassa

30.01.2023

Hyvin­voin­tiin liit­tyy monia osa-aluei­ta. Hen­ki­nen, fyy­si­nen, psyk­ki­nen, sosi­aa­li­nen ja voi­sin sanoa, että hen­gel­li­nen hyvin­voin­ti vai­kut­ta­vat toi­siin­sa. Toki joku ihmi­nen ei koe itse­ään lain­kaan hen­gel­li­sek­si, ehkä kor­kein­taan hen­ki­sek­si. Olem­me kui­ten­kin koko­nai­suuk­sia riip­pu­mat­ta maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta. Vii­meis­ten kuu­kausien aika­na olen kiin­nit­tä­nyt yhä enem­män omaan hyvin­voin­tiin huo­mio­ta. Mar­ras­kuun jäl­keen alkoi uusi vai­he elä­mäs­sä. Fir­ma­ni pal­ve­lu­va­lik­ko meni uusik­si ja jou­duin / sain pää­tök­se­ni takia läh­teä luo­maan koko­naan uutta.

Tämä rat­kai­su joh­ti uudel­le polul­le, mut­ta herät­ti myös näke­mään oman hyvin­voin­nin suden­kuop­pia. Vaik­ka talou­del­li­nen tilan­ne huo­les­tut­ti, niin huo­ma­sin vuo­den­vaih­tees­sa, että stres­si­ta­so oli pudon­nut, luo­vuut­ta oli tul­lut lisää ja opis­ke­lu Vie­run­mäel­lä Suo­men Urhei­luo­pis­tos­sa todel­la­kin moti­voi. Muu­tok­sen myö­tä olen saa­nut aikaa ja ener­gi­aa tutus­tua mui­hin yrit­tä­jiin ja yri­tys­toi­mi­taan alu­eel­la­ni. Tämä on ollut todel­la kiin­nos­ta­vaa. Olen pala­vee­ran­nut some-mark­ki­noin­nis­ta, osal­lis­tu­nut Ison­ky­rön Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen kokouk­seen, kes­kus­tel­lut mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­tä ja ope­tel­lut mark­ki­noin­tia lisää sekä vas­taa­not­ta­nut tar­jous­pyyn­tö­jä. Jotain uut­ta on todel­la­kin avau­tu­mas­sa ja se on innostavaa.

Nuo­ri Yrit­tä­jyys Kyrön­maan hank­keen kaut­ta pää­sin vii­me vii­kol­la tutus­tu­maan Sit­ran megat­ren­dei­hin ja sepäs oli­kin sekä kiin­nos­ta­vaa että todel­la innos­ta­vaa. Kes­kus­te­lim­me muu­tos­ten vai­ku­tuk­sis­ta yri­ty­se­lä­mään ja sii­hen, miten yrit­tä­jä­nä voi­si vas­ta­ta tren­dei­hin. Lis­ta­sin tähän alle muu­ta­mia, joi­hin oman toi­mia­lu­een kaut­ta ehkä voi­si löy­tyä aja­tuk­sia. Mitä ovat tule­vai­suu­den mahdollisuudet?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Ihmis­ten hyvin­voin­nin käsi­te muut­tuu koko­nais­val­tai­sem­mak­si. Tähän tar­pee­seen voi­daan vas­ta­ta oikean­lai­sil­la ter­veys­pal­ve­luil­la, mut­ta myös ennal­taeh­käi­se­vil­lä pal­ve­luil­la. Luon­to­lii­kun­ta, jota täl­lä het­kel­lä opis­ke­len, tuo yhden­lai­sia rat­kai­su­ja hyvin­voin­nin koko­nais­val­tai­seen muu­tok­seen. Myös tera­piaoal­ve­lut, työ­noh­jaus ja las­ten ongel­miin posi­tii­vis­ten rat­kai­sui­den löy­ty­mi­nen lisää hyvinvointia.

Luonnon kantokyky heikkenee, ekologista jälleenrakennusta tarvitaan

Yrit­tä­jä­nä voi olla kehit­tä­mäs­sä toi­min­to­ja ja tuke­mas­sa aja­tus­mal­le­ja, joil­la luon­non moni­muo­toi­suut­ta ja säi­ly­mis­tä voi­daan edis­tää. Luon­to­suh­teen koros­ta­mi­nen, kes­tä­vät tavat viet­tää aikaa luon­nos­sa ja luon­non itsei­sar­von ymmär­tä­mi­sen lisää­mi­nen aut­taa arvos­ta­maan luon­non moni­muo­toi­suut­ta ja sitä, että sitä säi­lyy myös tule­vil­le sukupolville.

Vahva luottamus ja osallisuus

Osal­li­suu­den tuke­mi­nen liit­tyy sii­hen, että ihmi­nen ensin kokee itsen­sä osal­li­sek­si omaan elä­mään­sä. Tämän jäl­keen osal­li­sek­si omaa lähiyh­tei­söä eli per­het­tä. Per­hei­den tuke­mi­nen ja sen tuke­mi­nen, että ihmi­nen saa kokea kuu­lu­van­sa osak­si jotain yhei­söö on itsel­le­ni yhtei­sö­pe­da­go­gi­na tär­keä asia. Ulko­puo­li­suus vah­vis­taa tar­vet­ta kuu­lua esi­mer­kik­si jen­gei­hin, jois­ta täl­lä het­kel­lä puhu­taan pal­jon jul­ki­suu­des­sa.

Osal­li­suut­ta voi­daan lisä­tä kuun­te­le­mal­la ja koh­taa­mal­la. Tähän voi aut­taa tera­pia, val­men­nus tai eri­lai­set nuo­ri­so­työn muodot.

Reilu digimaailma

Digi­maa­il­ma on tul­lut jää­däk­seen, halusim­me tai emme. Se on samaan aikaa uhka ja mah­dol­li­suus. On pal­jon ihmi­siä, jot­ka ovat jää­mäs­sä sen ulko­piu­o­lel­le pale­lui­den siir­tyes­sä verk­koon. Samaan aikaan some ja äly­lait­teet haas­ta­vat hyvin­voin­nin osal­ta lisä­ten mm. ADT-oirei­ta aikui­sis­sa­kin. Miten tasa­pai­noa voi­si löy­tää lisää? Tähän hyvin­voin­tiy­rit­tä­jä­nä tulee pyr­kiä löy­tä­mään uusia kei­no­ja ja toi­saal­ta se myös innos­taa oppi­maan lisää.

Vaik­ka tren­dit ovat pää­osin jopa aika synk­kiä, niin näen niis­sä myös pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Ei siis luo­vu­ta toi­vos­ta, vaan kää­ri­tään hihat ja ale­taan hom­miin hoi­taen jokai­nen oma tont­tim­me kunnialla.